Proračun MOL za leto 2012

Zaključni račun proračuna MOL za leto 2012

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 (22. oktober 2012)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine ljubljana za leto 2012 - za obdobje od 1.1. do 30.6.2012

Sklep o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem MOL v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2012

Odlok o proračunu MOL za leto 2012