Proračun Mestne občine Ljubljana

Proračun MOL sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Prejemki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe so zajeti v proračunu MOL.

Pred obravnavo osnutka proračuna MOL se ta objavi za obdobje 30 dni na spletni strani MOL, kar župan javno objavi. V tem času ima vsak občan MOL pravico vložiti pisno pobudo ali predlog k objavljenemu proračunu. Mestni svet mora pri obravnavi proračuna obravnavati pravočasno prispele pobude in predloge občanov.

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu MOL se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene. Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni vsi z zakonom in statutom predpisani pogoji za uporabo sredstev.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna. S proračunom se Mestna občina Ljubljana zavezuje, kako in v katere namene bo razporejala finančna sredstva. V elektronski obliki smo zbrali odloke in sklepe o proračunih MOL od leta 2001 naprej.