Proračun MOL za leto 2013

Na voljo so vam datoteke s podatki o proračunu za leto 2013.

Zaključni račun proračuna MOL za leto 2013

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013

Poročila o izvrševanju proračuna MOL za leto 2013 za obdobje od 1.1. do 30.6.2013

Sklep o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem MOL v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2013

Odlok o proračunu MOL za leto 2013