Z evropskimi sredstvi do še hitrejšega razvoja

Prijave na razpise za sofinanciranje

V Mestni občini Ljubljana (MOL), kamor poleg Mestne uprave (MU) prištevamo tudi vsa Javna podjetja (JP), Javne zavode (JZ), Javni stanovanjski sklad MOL (JSS MOL), Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in Tehnološki park Ljubljana (TP Lj.), se prijavljamo na razpise za sofinanciranje iz sredstev centraliziranih in decentraliziranih programov. 

Centralizirani programi 

Med centralizirane programe prištevamo tiste, kjer se projektne prijave oddajajo neposredno na ustrezen direktorat Evropske komisije oziroma na druge ne-državne organe upravljanja. Med najpomembnejše centralizirane programe uvrščamo: Obzorje 2020, Urban Innovative Actions, URBACT, LIFE, Erasmus+, vse medregionalne, transnacionalne in čezmejne programe Interreg in druge.  

Decentralizirani programi

Med decentralizirane programe se uvrščajo tisti, kjer se finančna sredstva dodelijo preko decentraliziranih razpisov na državnem nivoju oziroma s strani pristojnih nacionalnih institucij – ministrstev, agencij in skladov.

Finančni perspektivi 2007-2013 in 2014-2020

V finančni perspektivi 2007–2013 smo z uspešnimi kandidaturami mestne uprave, javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je MOL, pridobili projekte v skupni vrednosti skoraj 251 milijonov evrov in pri tem počrpali več kot 121 milijonov evrov evropskih in 26 milijonov evrov državnih sredstev.

Med izvedenimi sofinanciranimi projekti so največji:

 • Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO)
 • Večnamenska športna dvorana in nogometni stadion v Stožicah
 • Gimnastični center Ljubljana
 • Obnova Plečnikove hiše
 • Center urbane kulture Kino Šiška
 • Obnova Trga republike
 • Energetska obnova Ljubljane (EOL)
 • Energetske sanacije vrtcev in osnovnih šol
 • Ljubljana za zeleno mobilnost – ureditev Gruberjevega kanala s postavitvijo
 • pristanov
 • Ljubljanski grad – Muzej in prezentacija lutk
 • Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani
 • P+R Barje (prva faza) in P+R Dolgi most
 • Civitas Elan (spodbujanje trajnostne mobilnosti)
 • Prenova arheoloških parkov
 • Materinski most na Ljubljanici
 • Sava – reka, ki povezuje
 • Rekreacija in izobraževanje na Savi
 • Mreža P+R zbirnih središč v Ljubljanski urbani regiji
 • Podjetno v svet podjetništva
 • Regijska štipendijska shema Ljubljanske urbane regije

V aktualni finančni perspektivi 2014–2020 pa smo doslej uspešno kandidirali za projekte, skupaj vredne 148 milijonov evrov, in prejeli pravico do črpanja približno 88 milijonov evrov evropskih in 15 milijonov evrov državnih sredstev. 

Največji in najpomembnejši kohezijski projekt tega finančnega obdobja, za katerega nam je Evropska komisija leta 2017 odobrila finančna sredstva, je veliki projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, vreden skupaj 111 milijonov evrov brez DDV (69 milijonov evrov evropskih in 12 milijonov državnih sredstev), z izvedbo katerega bomo stopnjo priključenosti na kanalizacijo povečali kar na 98 odstotkov (pred letom 2007 je bila 68-odstotna, do konca leta 2017 smo jo povečali na 88 odstotkov).

S sofinanciranjem iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb CTN (odobrenih 10,8 milijona evrov evropskih in 2,7 milijona državnih sredstev) bomo izvedli projekt Galerija Cukrarna, skupaj vreden 23,2 milijona evrov.