10. seja Statutarno pravne komisije MS MOL

K15, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 30. 1. 2020 / 15:15

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 9. redne seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 11. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik