13. seja Statutarno pravne komisije MS MOL

v Banketni dvorani, Mestne hiše, Mestni trg 1, 2. 7. 2020 / 15:15

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 12. seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 14. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno