15. seja Statutarno pravne komisije MS MOL

, 15. 10. 2020 / 00:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 14. seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 16. sejo Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik