12. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 17. 11. 2008 / 15:30

Dnevni red

 1. Kadrovske zadeve

 2. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 3. Predlog Sklepa o soglasju k Dogovoru o sporazumni in dokončni rešitvi postopka v zvezi z vrnitvijo premoženja pok. Urbanc Francu, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Ljubljani pod opr. št. Nz 441/94 in sporazumu o določitvi odškodnine namesto razlastitve

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 4. Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana – zemljišča parc. št. 2720/11 in parc. št. 2726, obe k.o. Tabor

 5. Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana – zemljišča parc. št. 1347/5, 1332/2, 1333/2, 1324 in 1333/6, vse k.o. Bežigrad

 6. Predlog Sklepa o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe za nakup nepremičnin, poslovnih prostorov, vpisanih v podvložek št. 4267/7 in 4265/8, oba v vl. št. 4265, k.o. Vrhnika

 7. a) Predlog Sklepa o prenehanju družbe STRELIŠČE d.o.o. po skrajšanem postopku b) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli

Zapisnik