15. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 1. 7. 2024 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2024 – 2027

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 6. Predlog Sklepa o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA za leto 2023

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 7. Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana«

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 8. Osnutek Odloka o poimenovanju parka in ulic na območju Mestne občine Ljubljana

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 9. Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 10. a) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorici in strokovni direktorici Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2022
  b) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorici in strokovni direktorici Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2023, namestniku direktorice - članu uprave za informatiko za obdobje od 4. 10. 2023 do 31. 12. 2023 in namestniku direktorice - članu uprave za ekonomiko poslovanja za obdobje od 1. 6. 2023 do 31. 12. 2023

 11. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 65 Fakultete ob Biotehniškem središču

 12. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 184 Pod Šmarno goro

 13. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 299 Vožarski pot – del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 14. Predlog sklepa o seznanitvi s poročilom o stanju izvedenosti projektov Trajnostne urbane strategije 2014 – 2030

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik