16. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 13. 12. 2004 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni  red :

  1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
  2. kadrovske zadeve
  3. Predlog odloka o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju mestne uprave mestne občine ljubljana s predlogom za sprejem po hitrem postopku
  4. Poročilo o stanju okolja v mestni občini ljubljana
  5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda živalski vrt ljubljana s predlogom za sprejem po hitrem postopku
  6. Predlog sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja javnega stanovanjskega sklada mestne občine ljubljana |priloga|
  7. Predlog sklepa o stanovanjski najemnini
  8. Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto v1 rudnik
  9. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja šp 1/3 viator

 

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

Sprejeti dnevni red

Zapisnik