20. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 19. 2. 2004 / 15:30

Dnevni red

 

Dnevni red je naslednji:

1.  Kadrovske zadeve

2. a) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zarja
b) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Vrhovci
c) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Galjevica
d) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Trnovo
e) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Kolezija
f) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Viški vrtci
g) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ledina
h) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Dr. France Prešeren
i) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pod Gradom
j) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Vodmat
k) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Miškolin
l) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pedenjped

3. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Živalski vrt Ljubljana   /  Pravilnik / Sistemizacija
ppt tatoteke: Veterinarsko raziskovalna služba,
Pravno finančna služba, Oskrbniško - vzdrževalna služba, Organizacijska shema na sedežu, enoti in dislociranih, Organigram krovni 2310, Marketinško - prodajna služba, Biološko-pedagoška služba

4. Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov /  Tabela

5. Predlog Sklepa  o razpisu naknadnega referenduma  o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev)

Razlogi za uvrstitev točk na dnevni red izredne seje so:

1. točka: čimprejšnje imenovanje nadomestnih članov v delovna telesa mestnega sveta ter podaja mnenj k imenovanju direktorja oziroma ravnatelja v  zakonskem roku;

2., 3. in 4. točka: razlogi za uvrstitev točk na dnevni red so enaki, kot so navedeni v sklicu 19. izredne seje mestnega sveta, ki je bila dne 9. 2. 2004;

5. točka: skladno z določili 47.a člena Zakona o lokalni samoupravi in 73. člena Statuta Mestne občine Ljubljana, mestni svet razpiše referendum v petnajstih dneh od vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma.

Gradivo  za 1. točko dnevnega reda boste prejeli naknadno, gradivo za 2., 3. in 4. točko ste prejeli s sklicem 19. izredne seje mestnega sveta, dodatno gradivo za 3. točko in gradivo za 5. točko sta priloženi.

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič


 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik