20. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 21. 11. 2016 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 19. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  Gradivo

  Glasovanje

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Umik točke iz dnevnega reda

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2015 in projektov v izvajanju

 6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 384 Velika Hrušica

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 7. Predlog Odloka o uporabi proračunske rezerve za odpravo posledic škode na površinah v lasti Mestne občine Ljubljana ob snegolomu iz aprila 2016, s predlogom za hitri postopek

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik