22. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, 11. 7. 2005 / 15:30

Dnevni red

1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
2. Kadrovske zadeve
3. Osnutek Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del)
4. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest
5. Informacija o stanju varnosti na območju Mestne občine Ljubljana v letu 2004
6. Osnutek Odloka o razglasitvi Stadiona za Bežigradom za kulturni spomenik lokalnega pomena
7. Osnutek Odloka o določitvi in spremembi imena ter potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana
8. Osnutek Odloka o določitvi imen in spremembi nekaterih potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana

Sprejeti dnevni red

Zapisnik