23. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 11. 2. 2013 / 15:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnikov 7. izredne seje in 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  3. Poročilo župana

  4. Kadrovske zadeve

  5. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Območje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko-kulturni center)

  6. Predlog Sklepa o odpisu sredstev v upravljanju Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

    Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

    Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Zapisnik