26. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 19. 12. 2005 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji   D N E V N I    R E D :

1.    Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
2.    Kadrovske zadeve
3.    Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
4.    Predlog Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del)
5.    Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj
6.    Predlog Sklepa o soglasju k povečanemu obsegu sredstev za delovno uspešnost zaposlenih v javnih zavodih s področja kulture
7.    Predlog Sklepa o določitvi višine dela plače za delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov s področja kulture
8.    Predlog Sklepa o soglasju k priznanju enkratne letne nagrade za uspešno poslovanje direktorjev javnih zavodov s področja kulture

Gradivo je priloženo, razen za 1. in 2. točko, ki ga boste prejeli naknadno.

Sprejeti dnevni red

Zapisnik