petek, 12. 7. 2019

Prepoznavanje invazivnih drevesnih vrst v naravnem okolju

V okviru poletne šole, so dijakinje preživele skupaj z zaposlenimi z Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete.

Na daljšem pohodu po območju vsega Krajinskega parka Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib so se udeleženke pod vodstvom doc. dr. Kristjana Jarnija med drugim učile razpoznavati tujerodne invazivne vrste, med njimi robinijo, pavlovnijo, visoki pajesen in rudbekijo.

DSC 2137 2

Z robinijo so se srečevali skoraj povsod in spoznavali, da je njeno pojavljanje močno povezano s svetlobnimi razmerami v sestoju, saj se obilno pojavlja predvsem v predelih z več svetlobe.

Udeleženke so tako spoznavale pomen količine svetlobe na pojavljanje posamezne vrste in na pomen ustreznega usmerjanja in upravljanja gozda.

Pavlovnija se je pojavljala večinoma posamezno, visoki pajesen pa v skupinah in to predvsem v sestojih nad parkom in dvorano Tivoli. Tam je doc. dr. Dušan Roženbergar udeleženkam na primeru vzorčnih ploskev predstavil možnosti zatiranja in preprečevanja razširjanja visokega pajesena v naravnih gozdovih na načine, kot so puljenje, lomljenje in kontrola.

Za najuspešnejšo se je pokazala metoda s puljenjem.

Preberite tudi: