Četrtna skupnost Golovec

Dobrodošli v ČS Golovec

Četrtna skupnost Golovec deluje v skladu s Statutom MOL. Četrtna skupnost je pravna oseba javnega prava. Svet Četrtne skupnosti Golovec sestavlja 15 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Golovec ima predsednika in pet podpredsednikov.

Četrtna skupnost sodeluje pri opravljanju zadev v MOL z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL v skladu z 60. členom Statuta MOL ter opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti v skladu z 60a. in 60. b členom Statuta MOL.  

Četrtna skupnost Golovec zajema območje Štepanjskega naselja in Štepanje vasi, Starih Fužin, Zgornje in Spodnje Hrušice ter Bizovika. Naravne meje Četrtne skupnosti Golovec so reka Ljubljanica na severu ter hrib Golovec na jugu, ki je ime dobil po goličavah, ki so bile značilne za ta hrib vse do okoli leta 1890.