Četrtne skupnosti MOL

Sodelovanje pri sprejemanju odločitev

Četrtne skupnosti so bile ustanovljene leta 2001 kot ena izmed oblik uveljavitve načela subsidiarnosti in decentralizacije. Leta 2007 so bile pristojnosti in naloge ČS nadgrajene z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev Statuta MOL, dopolnitvijo Poslovnika Mestnega sveta MOL in sprejemom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL. Z omenjenimi predpisi so bile opredeljene naloge četrtnih skupnosti, postopki in način sodelovanja z organi MOL, sodelovanje pri odločanju o lokalnih zadevah ter določena merila in kriteriji za financiranje nalog in delovanja ČS.

Pri učinkovitem upravljanju mesta je potrebno tesno povezovanje s četrtnimi skupnostmi in zagotavljanje sodelovanja v procesih odločanja. ČS je omogočeno, da se z dajanjem pobud, predlogov ter sodelovanjem z mestnim svetom, županom in mestno upravo tvorno vključujejo v postopke oblikovanja odločitev. ČS lahko s svojimi predlogi in pripombami sodelujejo tudi, da h gradivu, ki ga obravnava mestni svet, podajo svoje predloge in pripombe. Predstavnik ČS lahko sodeluje na seji pristojnega delovnega telesa in na seji mestnega sveta, kjer predstavi stališče ČS. 

Naloge ČS posegajo na vsa področja delovanja v okviru lokalne skupnosti. Območje MOL sestavlja 17 četrtnih skupnosti, katerih glavne naloge so:

 • obveščanje prebivalcev o zadevah, pomembnih za območje četrtne skupnosti,
 • organiziranje kulturnih, športnih in drugih prireditev,
 • izvajanje različnih programov s področja športa, kulture, sociale, urejanja in varstva okolja,
 • priprava načrta malih del.

Pristojnosti

 • sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost (oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj),
 • sodelovanje z neprofitnimi organizacijami in ustanovami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture in socialnega varstva,
 • spremljanje problematik urejanja prometa na območju četrtne skupnosti,
 • obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
 • sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
 • sodelovanje četrtne skupnosti pri ureditvi in vzdrževanju javnih površin v četrtni skupnosti,
 • sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi programov na področju kulture in športa, razvijanje in spodbujanje družabnega, kulturnega in športnega življenja na območju četrtne skupnosti, sodelovanje z vrtci in šolami.

Predpisi vezani na delovanje četrtnih skupnosti

 • Zakon o lokalni samoupravi,
 • Statut Mestne občine Ljubljana,
 • Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana,
 • Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana,
 • Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana,
 • Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti.

17 četrtnih skupnosti v Ljubljani

 • ČS Šiška (736 ha, 35.532 prebivalcev)
 • ČS Bežigrad (724 ha, 34.670 prebivalcev)
 • ČS Center (507 ha, 25.795 prebivalcev)
 • ČS Moste (340 ha, 21.659 prebivalcev)
 • ČS Polje (2210 ha, 20.394 prebivalcev)
 • ČS Rožnik (835 ha, 17.014 prebivalcev)
 • ČS Trnovo (718 ha, 16.777 prebivalcev)
 • ČS Dravlje (1111 ha, 15.645 prebivalcev)
 • ČS Jarše (906 ha, 14.394 prebivalcev)
 • ČS Šentvid (1583 ha, 14.216 prebivalcev)
 • ČS Vič (1438 ha, 13.995 prebivalcev)
 • ČS Rudnik (2548 ha, 13.905 prebivalcev)
 • ČS Golovec (827 ha, 12.199 prebivalcev)
 • ČS Črnuče (1810 ha, 11.641 prebivalcev)
 • ČS Posavje (905 ha, 9.901 prebivalcev)
 • ČS Sostro (8856 ha, 6.816 prebivalcev)
 • ČS Šmarna gora (1443 ha, 4.965 prebivalcev)

Redna srečanja in načrt malih del

Meščankam in meščanom že vrsto let omogočamo sooblikovanje proračuna in sodelovanje pri projektih ter ukrepih skozi različne dejavnosti in programe. S predstavniki četrtnih skupnosti potekajo redna srečanja, kjer predlagajo vsebine, za katere ocenijo, da bi jih bilo treba vključiti v proračun. Prioritetne naloge uskladimo in ob koncu leta njihovo izvedbo tudi preverimo.

Četrtne skupnosti od leta 2007 vsako leto oblikujejo načrt manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo prek pristojnih organov mestne uprave.

Za mala dela mora vsaka ČS porabiti najmanj 20 % sredstev, ki ji v proračunskem letu pripadajo za izvedbo nalog. 

Četrtnim skupnostim se je od leta 2002 do vključno 2022 za izvajanje vseh nalog v proračunu MOL zagotovilo 6.991.460 EUR. Od tega so četrtne skupnosti za izvedbo malih del porabile 1.558,447 EUR.

V okviru malih del smo postavili igrala na otroška igrišča in uredili nova igrišča, poskrbeli za postavitev novih klopi, uredili dostope za gibalno ovirane, vzdrževali zelenice in otroška igrišča, postavili nove fitnes naprave na prostem, sanirali pešpoti in makadamske poti, obnovili mostičke, uredili parcele za varno pot v šolo ipd. Poleg tega ČS izvajajo določene vsebine, ki prav tako pomenijo uresničevanje neposrednih predlogov in pobud prebivalcev z območja posamezne ČS.

Spodbujamo aktiven dialog med mestno upravo in četrtnimi skupnostmi

Sodelovanje s četrtnimi skupnostmi je izjemno korektno, transparentno in v dobro prebivalcev. Poseben vidik lokalne demokracije z vidika participacije prebivalcev lokalne skupnosti pri odločanju je odnos med organi lokalne samouprave in javnostjo.

Komunikacija med izvoljenimi lokalnimi organi in lokalnimi funkcionarji na eni ter prebivalstvom lokalne skupnosti (lokalno javnostjo) na drugi strani je namreč ključnega pomena za doseganje višje stopnje legitimnosti pri uresničevanju javnega interesa.

Eden od namenov ustanovitve četrtnih skupnosti je bil ravno v doseganju večjega vključevanja prebivalcev lokalne skupnosti v procese odločanja. 

S predsednicami in predsedniki četrtnih skupnosti se pristojen podžupan vsak mesec srečuje na koordinaciji, kjer obravnavajo različne tematike za boljše delovanje četrtne skupnosti, vsake tri mesece se jim pridruži tudi župan Zoran Janković. 

Sodelujemo z društvi in ostalimi deležniki

V obdobju 2007 – 2017 smo samostojno ali v sodelovanju z društvi ter drugimi deležniki z območja četrtne skupnosti izvedli več kot:

 • 520 programov in prireditev, namenjenih druženju občanov četrtne skupnosti,
 • 400 programov in prireditev s področja športa,
 • 360 programov in prireditev s področja kulture,
 • 350 programov in prireditev za starejše,
 • 320 programov za mladostnike in otroke,
 • 280 programov s področja sociale in zdravstva, 
 • 250 programov s področja urejanja in čiščenja okolja,
 • 250 programov s področja požarne varnosti,
 • 170 programov s področja kmetijstva in turizma.