Četrtne skupnosti MOL

Četrtne skupnosti so pomembne pri sprejemanju odločitev v MOL

Na področju Mestne občine Ljubljana deluje 17 četrtnih skupnosti, ki z Mestnim svetom MOL sodelujejo pri sprejemanju odločitev povezanih z razvojem in delovanjem Mestne občine Ljubljana. 

Posamezne četrtne skupnosti sprejemajo predloge meščanov oziroma prebivalcev svoje četrtnih skupnosti in jih posredujejo pristojnim organom MOL ter sodelujejo pri pripravi in izvedbi aktivnosti na področju četrtne skupnosti. 

Glavne naloge vodstev ČS

 • obveščanje krajanov o zadevah, ki so pomembne za območje četrtne skupnosti, 
 • organiziranje kulturnih, športnih in drugih prireditev, 
 • izvajanje različnih programov s področja športa, kulture, sociale, urejanja in varstva okolja ter priprava plana malih del.

Pristojnosti

 • sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost (oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj),
 • sodelovanje z neprofitnimi organizacijami in ustanovami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture in socialnega varstva,
 • spremljanje problematik urejanja prometa na območju četrtne skupnosti,
 • obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
 • sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
 • sodelovanje četrtne skupnosti pri ureditvi in vzdrževanju javnih površin v četrtni skupnosti,
 • sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi programov na področju kulture in športa, razvijanje in spodbujanje družabnega, kulturnega in športnega življenja na območju četrtne skupnosti, sodelovanje z vrtci in šolami.

Predpisi vezani na delovanje četrtnih skupnosti

 • Zakon o lokalni samoupravi,
 • Statut Mestne občine Ljubljana,
 • Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana,
 • Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana,
 • Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana,
 • Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti.

Aktivno vključujemo meščane in izvajamo mala dela

Meščanom že vrsto let omogočamo sooblikovanje proračuna in sodelovanje pri projektih ter ukrepih skozi različne dejavnosti in programe. S predstavniki četrtnih skupnostih potekajo redna srečanja, kjer predlagajo vsebine, za katere ocenijo, da bi jih bilo potrebno vključiti v proračun, in kjer usklajujemo prioritetne naloge ter ob koncu leta njihovo izvedbo tudi preverjamo.

Četrtne skupnosti od leta 2007 vsako leto oblikujejo plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov mestne uprave. Za mala dela mora posamezna ČS nameniti najmanj 20 % sredstev, ki ji pripadajo za izvedbo nalog v proračunskem letu.

Od leta 2007 do 2017 je bilo za izvajanje vseh nalog ČS zagotovljenih 2.783.012 EUR. Vse ČS so za izvedbo malih del od leta 2007 do 2017 namenile skupaj 700.803 EUR in tako smo v okviru malih del postavili igrala na otroška igrišča in uredili nova igrišča, poskrbeli za postavitev novih klopi, uredili dostope za gibalno ovirane, vzdrževali zelenice in otroška igrišča, postavili nove fitnes naprave na prostem, sanirali pešpoti in makadamske poti, obnovili mostičke, uredili parcele za varno pot v šolo ipd.

Poleg tega ČS financirajo in izvajajo tudi določene vsebine, ki prav tako pomenijo uresničevanje neposrednih predlogov in pobud prebivalcev z območja posamezne ČS. Bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti.

Spodbujamo aktiven dialog med mestno upravo in četrtnimi skupnostmi

Sodelovanje s četrtnimi skupnostmi je izjemno korektno, transparentno in v dobro prebivalcev. Poseben vidik lokalne demokracije z vidika participacije prebivalcev lokalne skupnosti pri odločanju je odnos med organi lokalne samouprave in javnostjo.

Komunikacija med izvoljenimi lokalnimi organi in lokalnimi funkcionarji na eni ter prebivalstvom lokalne skupnosti (lokalno javnostjo) na drugi strani je namreč ključnega pomena za doseganje višje stopnje legitimnosti pri uresničevanju javnega interesa.

Eden od namenov ustanovitve četrtnih skupnosti je bil ravno v doseganju večjega vključevanja prebivalcev lokalne skupnosti v procese odločanja. 

S predsednicami in predsedniki četrtnih skupnosti se pristojen podžupan vsak mesec srečuje na koordinaciji, kjer obravnavajo različne tematike za boljše delovanje četrtne skupnosti, vsake tri mesece se jim pridruži tudi župan Zoran Janković. 

Sodelujemo z društvi in ostalimi deležniki

V obdobju 2007 – 2017 smo samostojno ali v sodelovanju z društvi ter drugimi deležniki z območja četrtne skupnosti izvedli več kot:

 • 520 programov in prireditev, namenjenih druženju občanov četrtne skupnosti,
 • 400 programov in prireditev s področja športa,
 • 360 programov in prireditev s področja kulture,
 • 350 programov in prireditev za starejše,
 • 320 programov za mladostnike in otroke,
 • 280 programov s področja sociale in zdravstva, 
 • 250 programov s področja urejanja in čiščenja okolja,
 • 250 programov s področja požarne varnosti,
 • 170 programov s področja kmetijstva in turizma.