Četrtna skupnost Šiška

Dobrodošli v ČS Šiška

Četrtna skupnost Šiška deluje v skladu s Statutom MOL. Četrtna skupnost je pravna oseba javnega prava. Svet Četrtne skupnosti Šiška  sestavlja 17 članov. Sedanji člani Sveta so bili izvoljeni na lokalnih volitvah 18. novembra 2018. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Šiška ima predsednico in tri podpredsednike.

Četrtna skupnost sodeluje  pri opravljanju zadev v MOL z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL v skladu z 60. členom Statuta MOL ter opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti v skladu z 60a. in 60. b členom Statuta MOL.  

Četrtna skupnost Šiška zajema severozahodni del Ljubljane od parka Tivoli in Pivovarne Union na jugu, proti severozahodu njena meja poteka ob kamniški železniški progi do severne ljubljanske obvoznice, potem po obvoznici do zahodne strani in naprej preko Mosteca in Drenikovega vrha na južni strani, kjer se preko parka Tivoli sklene pri kraku gorenjske železniške proge.

V območje Četrtne skupnosti Šiška sodijo prostorski okoliši, razvidni iz Registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, in sicer: Litostroj, Komandanta Staneta I. in II., dr. Petra Držaja, Na jami, Milan Majcen, Ljubo Šercer, Zgornja Šiška, Koseze, Hinko Smrekar in Bratov Babnik.