Obnova vodovoda na Tujem Grmu

Predstavitev projekta

Cilji operacije:
Projekt je skladen s ciljem Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem: » Zmanjšati razvojne razlike med urbanimi in podeželskimi naselji, ustvariti privlačno bivalno okolje in dvigniti kvaliteto bivanja na podeželju«, saj investicija predstavlja vlaganja v lokalno javno infrastrukturo na podeželju (obnova vodovoda) in s tem omogoča razvoj javne infrastrukture, ki je v širšem interesu vseh prebivalcev ter prispeva k decentralizaciji dostopnosti do osnovnih storitev na podeželju.

Opis operacije:
Tuji Grm se s pitno vodo oskrbuje iz vrtine Trebeljevo preko vodohranov Volavlje in Janče. V preteklosti je oskrba potekala iz dveh zajetij lociranih zahodno ob naselja, po njuni opustitvi pa iz vodohrana Janče, od koder voda odteka v vodohran Tuji Grm. Iz njega po cevovodu PE d90 voda odteka do porabnikov. Z izgradnjo povezovalnega vodovoda Volavlje–Janče ter posodobitvijo vodohrana na Jančah je bil zagotovljen kakovosten vir pitne vode, vrtina na Jančah pa je bila ukinjena zaradi previsoke vsebnosti železa in mangana v vodi. Obstoječi cevovod je premajhnih dimenzij, dodatno ima na cevovodu obloge zaradi velike vsebnosti železa in mangana v vodi, črpani iz vrtine Janče. Dimenzija cevovoda tudi ne zagotavlja ustreznih pogojev požarne varnosti. To je razlog, da se je pristopilo k obnovi cevovoda do Tujega grma.

Pričakovani rezultati operacije:
Neposredni učinki investicije:

  • obnova vodovodnega cevovoda dolžine 274 m;
  • ukinitev vodohrana Tuji Grm;
  • izvedba jaška z regulacijo tlaka za višje in nižje ležeči del naselja Tuji Grm;
  • vgradnja novih cevi; in
  • namestitev nadtalnega hidranta.

Končni rezultati operacije:

  • zagotovljena nemotena, zanesljiva in kakovostna preskrba prebivalcev Tujega Grma s pitno vodo;
  • ohranjane poseljenosti podeželskega območja;
  • omogočen nadaljnji gospodarski razvoj območja;
  • zagotavljanje učinkovite rabe naravnih virov;
  • zmanjševanje požarne ogroženosti prebivalstva.