Povezovalni vod Volavje - Janče

Cilji operacije

Zmanjšati razvojne razlike med urbanimi in podeželskimi naselji, ustvariti privlačno bivalno okolje in dvigniti kvaliteto bivanja na podeželju«, saj investicija predstavlja vlaganja v lokalno javno infrastrukturo na podeželju (vodovod) in s tem omogoča razvoj javne infrastrukture, ki je v širšem interesu vseh prebivalcev ter prispeva k decentralizaciji dostopnosti do osnovnih storitev na podeželju.
Poleg tega projekt prispeva tudi k uresničevanju sledečih ciljev:

  • Ohranjati in obvarovati pestre naravne danosti in biotsko raznolikost na podeželju ter zagotavljati podporo za zmanjševanje in odpravljanje negativnih vplivov na okolje, saj je dosedanja raba vode v vodovodnem sistemu Janče predstavljala negospodarno rabo naravnih virov (voda) ter hkrati negativne učinke na okolje. Vodovodni sistem Janče se je do sedaj oskrboval z vodo iz vrtine Vrtina J-1/02. Kljub črpanju vode iz vrtine 110m je bila voda pogosto motna in oporečna (presežne vrednosti mangana in železa). Težavo so skušali odpraviti s čiščenjem vode, kljub temu pa le-ta pogosto ni ustrezala minimalnim kriterijem, zato je bila načrpana voda izlita v okolje, pitno vodo pa je bilo potrebno dovažati s cisternami v bližnji vodohran. Glede na navedeno je omenjen pristop predstavljal negospodarno rabo z načrpano vodo (naravni vir), ki kasneje ni bila koriščena. Prav tako je omenjen način predstavljal dodatno obremenitev za okolje, saj so bili najprej koriščeni energenti in čistilna sredstva za pridobivanje vode (črpanje, prečiščevanje vode na vrtini J-1/02), kasneje ko voda ni ustrezala predpisanim standardom pa še dodatno pri prevozu vode z cisternami do vodovodnega sistema Janče (VH Janče).
  • Nenehno prilagajanje in omogočanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest in izboljšanje zaposlitvenih možnosti z zagotavljanjem nenehnega dostopa do specifičnih znanj in spretnosti potrebnih v družbi znanja, saj projekt omogoča uresničevanje novih poslovnih priložnosti. Ustrezna in nemotena preskrba s pitno vodo je osnovnega pomena za razvoj nekega območja. Ta pogoj je ključen za razvoj vseh vrst gospodarskih dejavnosti na obravnavanem območju in posledično za zagotavljanje novih zaposlitev. Tako je nemotena preskrba z vodo ključnega pomena za razvoj npr. kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, obrtništva, turizma in drugih dejavnosti, ki bi lahko v prihodnje generirale in kreirale nove zaposlitve.

Opis operacije

Na območju naselij Gabrje, Janče in Tuji Grm poteka vodo oskrba preko vaškega vodovoda, ki se napaja iz vrtine severno od Janč, voda pa je oporečna zaradi prevelike vsebnosti mangana in železa. Kljub prečiščevanju vode je le-ta še vedno pogosto fizikalno-kemijsko neustrezna. Poleg tega obstoječi sistem ne zagotavlja zadostne preskrbe z vodo, ki jo je potrebno predvsem v sušnih obdobjih dovažati v VH Janče, od koder se oskrbuje vaški vodovod.
V okviru investicije je obravnavana rešitev izgradnje povezovalnega vodovoda med VH Volavlje in VH Janče. VH Volavlje je del vodovodnega sistema Trebeljevo, ki se oskrbuje iz vrtine Trebeljevo (Tr-1) in razpolaga z zadostnimi količinami vode za oskrbo vaškega vodovoda Janče. Investicija tako predvideva izgradnjo povezovalnega vodovoda dimenzije DN 80 in dolžine 2.547 m. Poleg tega je zaradi potrebe prečrpavanja vode iz VH Volavlje v višje ležeči VH Janče predvidena vgradnja črpalnega agregata za črpanje vode v VH Volavlje (dograditev). V primeru VH Janče pa bo zaradi dograditve dotoka v VH Janče iz smeri VH Volavlje potrebno v gabaritih objekta povečati vstopni jašek na vhodni strani objekta in na vhodnem podestu dozidati prostor za dezinfekcijo.
Prijavitelj projekta je Mestna občina Ljubljana, ki bo tudi izvedla vse aktivnosti v okviru projekta, kar pomeni tako izvedbene aktivnosti (gradnja povezovalnega vodovoda) kot tudi ostale aktivnosti koordinacije in vodenja projekta ter promocije, informiranja in obveščanja javnosti o operaciji. Po izvedbi projekta bo infrastruktura predana v upravljanje Javnemu podjetju VOKA SNAGA d.o.o., ki upravlja z infrastrukturo oskrbe z vodo na območju Mestne občine Ljubljana.
Investicija prinaša za predmetno območje LAS predvsem nemoteno preskrbo s pitno (neoporečno) vodo kot eno ključnih naravnih dobrin in tako odpravlja razliko med mestom in podeželjem in prispeva k ciljem SLR »Sožitje med mestom in vasjo«, in sicer s ciljem C2, saj investicija predstavlja vlaganja v lokalno javno infrastrukturo na podeželju (vodovod) in s tem omogoča razvoj javne infrastrukture, ki je v širšem interesu vseh prebivalcev ter prispeva k decentralizaciji dostopnosti do osnovnih storitev na podeželju.

Pričakovani rezultati operacije 

Neposredni učinki investicije bodo rezultat izvedbenih aktivnosti gradnje povezovalnega vodovoda. Ključni rezultati izvedbe projekta bodo:

  • Izgradnja novega povezovalnega vodovoda v dolžini 2.547 m.
  • Vgradnja črpalnega agregata za črpanje vode v VH Volavlje (dograditev).
  • Dograditev prostora za dezinfekcijo v VH Janče.

Končni rezultati se kažejo predvsem v boljši, stanovitni preskrbi z neoporečno pitno vodo prebivalcev naselij Janče, Gabrje pri Jančah in Tuji Grm. Investicija tako zajema:

  • 37 gospodinjstev (105 ljudi) v naselju Gabrje;
  • 7 gospodinjstev (18 ljudi) v naselju Janče;
  • 32 gospodinjstev (79 ljudi) v naselju Tuji Grm in
  • 53 otrok v podružnični šoli/vrtcu Gabrje,

katerim bo zagotovljena stalna preskrba z neoporečno, pitno vodo.

Območje se je do sedaj oskrbovalo s pitno vodo iz vrtine J-1/02- pri Jančah, katere izdatnost je neustrezna glede na potrebe sistema, poleg tega pa je voda kljub čiščenju pogosto fizikalno-kemijsko neustrezna, saj je motna in ima prenizke pH-vrednosti ter presežene vrednosti železa in mangana. Predvsem v sušnih obdobjih vode pogosto primanjkuje in jo je potrebno dovažati. Tako je bilo potrebno v preteklih letih v povprečju cca. 500 voženj vode s cisterno do VH Janče (vodovodni sistem Janče). Podatek za leto 2017 je 678 voženj in 3390 m³ vode, za leto 2018 je 475 voženj in 2375 m³ vode, za prvo polovico leta 2019 pa 252 voženj in 1260 m³ vode.

Viri sofinanciranja

Operacija je sofinancirana v okviru podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, na območju LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 147.000,00 €.

Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.