Informacija o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

Mestna občina Ljubljana je na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (uradni list RS, št. 54/07- uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: zakon) v letu 2004, na državno pravobranilstvo v Ljubljani vložila 68 zahtevkov ter v letu 2006 še 39 zahtevkov za vračilo vlaganj. Na podlagi vloženih zahtevkov je Mestna občina Ljubljana z Državnim pravobranilstvom RS sklenila 46 poravnav za vračilo vlaganj, 45 zahtevkov je bilo zavrnjenih, 16 zahtevkov, ki so bili s strani Državnega pravobranilstva RS zavrnjeni, pa je Mestna občina v nadaljnje reševanje posredovano na sodišče. Vsi postopki na Državnem pravobranilstvu RS so zaključeni. Postopek vračanja vlaganj dejanskim upravičencem poteka v skladu Odredbo o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02- v nadaljevanju: odredba), ki jo je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana. V skladu z odredbo vse postopke vodi Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana - v nadaljevanju: komisija, ki jo je imenovala županja s sklepom dne 29.11.2002.

Postopki vračanja vlaganj

Višina vračila vlaganj

Mestna občina Ljubljana je v skladu z zakonom predložila na državno pravobranilstvo vso dokumentacijo s katero je razpolagala in s katero je lahko dokazovala obstoj pravice do vračila vlaganj. V skladu z zakonom je državno pravobranilstvo na podlagi priloženih dokazov iz katerih je razvidna vrednosti izgradnje objekta in plačil predpisanih dajatev, določene v pogodbi in drugih listinah in Pravilnika o podatkih za ugotavljanje višine vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje objavljenega s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 1/04, 61/04 in 92/06), sestavilo predlog pisne poravnave, ki je vsebovala višino vračila ali pa je zahtevek zavrnilo.

Osnova za vračilo vlaganj je vrednost, navedena v listinah, ki dokazujejo pravni posel zmanjšana za

  • morebitno neplačano priključnino, ki so jo v istem času na istem geografskem območju plačali naročniki PTT organizaciji
  • morebitni neplačani prispevek SIS
  • v višini določeni s tabelo, ki je objavljena v prilogi 2 Pravilnika o podatkih za ugotavljanje višine vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

Višina izračunanega vračila (v kolikor je pogodbena vrednost v dinarjih) se je preračunala v nemške marke po srednjem tečaju Banke Slovenije oziroma njene pravne predhodnice na dan sklenitve pogodbe na osnovi priloge 1 (tabela srednjih tečajev) Pravilnika o podatkih za ugotavljanje višine vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Dobljeni znesek v DEM se preračuna v EUR po nepreklicno določenem menjalnem razmerju na dan 1. januarja 1999, ki znaša 1,95583 DEM za 1 EUR, in se nato preračuna v slovenske tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila vračila Mestni občini Ljubljana.

Upravičenci do vračila vlaganj

Komisija je v skladu z zakonom objavila sezname dejanskih upravičencev po sklenitvi pisne poravnave z Državnim pravobranilstvom RS. Komisija je sestavljala sezname dejanskih upravičencev na podlagi dokumentacije, ki so jo dejanski upravičenci posredovali na podlagi treh javnih pozivov ter na podlagi dokumentov iz arhiva pravnih prednikov Mestne občine Ljubljana.

Sorazmerni delež, ki pripada posameznemu dejanskemu upravičencu je komisija določila skladno s kriteriji, ki so bili upoštevani ob vplačilu. V kolikor kriteriji niso bili znani, so se sredstva razdelila med upravičence s seznama v enakih deležih.

Vsem dejanskim upravičencem s seznamov (skupaj 3997 dejanskih upravičencev) je na poslala obvestilo o objavi seznama, višini deleža vračila ter obrazec za vložitev zahtevka za vračilo vlaganj. Prav tako so bili vsi dejanski upravičenci obveščeni tudi o dokončni zavrnitvi zahtevka oz. o nadaljnjih postopkih, v kolikor je bil zahtevek posredovan v reševanje na sodišče.

Rok (dva meseca od objave seznama) za vlaganje zahtevkov za vračilo vlaganj določa odredba.
Na podlagi usmeritev Ministrstva za gospodarstvo ter sklepa komisije lahko dejanski upravičenci za vračila vlaganj z že objavljenega seznama, ki še niso vložili zahtevka za vračilo, le tega vložijo v roku petih let od datuma objave seznama.

Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.