CSD Ljubljana, Enota Lj. Moste Polje

Center za socialno delo Ljubljana Moste-Polje je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja socialno varstvene dajatve in storitve z namenom odpravljanja socialnih stisk in težav ter naloge s področja starševskega varstva in družinskih prejemkov, javna pooblastila in naloge po drugih zakonih ter preventivne in razvojne programe.

Njihovi uporabniki so posamezniki in družine v materialni stiski, otroci in mladostniki s težavami v odraščanju, otroci prikrajšani za normalno družinsko življenje, ljudje s težavami v medsebojnih odnosih, osebe, ki preživljajo nasilje, brezdomci, občani v času prestajanja zaporne kazni in po njej, starostniki, ki ne zmorejo skrbeti zase, ljudje s težavami v duševnem zdravju in drugi, ki rabijo pomoč in podporo za reševanje svojih stisk.

 • Skupnostni programi za mlade

  V okviru Skupnostnih programov za mlade delujejo 3 dnevni centri za otroke in mladostnike s težavami v odraščanju in Svetovalnica Fužine. Njihovo poslanstvo je izvajanje skrbi in organizacija podpore mladostnikom iz Most in širšega ljubljanskega področja, ki živijo v revščini, oziroma so na kakršen koli način izključeni.

  Ciljna populacija njihovih dejavnosti so otroci in mladostniki, ki prihajajo iz socialno in ekonomsko ogroženih družin, in se spoprijemajo z vedenjskimi, čustvenimi in učnimi težavami ter stiskami, ter težavami povezanimi z uživanjem nedovoljenih drog. Delo temelji predvsem na preventivni, a tudi terapevtski dejavnosti, pomoči pri urejanju vsakdanjega življenja, pomoči pri izobraževanju in usposabljanju, organizaciji kvalitetnega preživljanja prostega časa, identifikaciji s pozitivnimi vzori, načelu zmanjševanja škode, ipd.

  Programi delujejo kot odprti sistemi, prilagojeni potrebam mladih in potrebam skupnosti, hkrati imajo tudi mediatorsko vlogo med mladostnikom in njegovimi starši ter zanj pomembnimi drugimi ali med mladostnikom in različnimi zanj pomembnimi ustanovami (šole, CSD, Svetovalni center, PP Moste). Pri delu sledijo trem osnovnim vrednotam: odprtost, anonimnost in brezplačnost. Vsebina njihovega dela temelji na skrbi za mlade z manj priložnostmi v družbi.

  Z vključevanjem v aktivnosti želijo mlade spodbuditi k večji asertivnosti in samostojnemu odločanju, jih opremiti s kompetencami za samostojno in ustvarjalno življenje, zmanjšati škodljive vplive in škodljivo vedenje, ter jih bolje opremiti za dobro funkcioniranje v družbi. Skozi različne dejavnosti, igre in pogovore mladostnike navajajo na multikulturnost, tolerantno oz. nediskriminatorno obnašanje in solidarnost do drugih, zdrav in aktiven slog življenja, promovirajo kulturo nenasilja ter spodbujajo socialno odgovorno in družbeno angažirano delovanje – tudi s pomočjo prostovoljcev kot zdravega zgleda. Mlade spodbujajo k mobilnosti in prostovoljnemu delu, kjer lahko pridobijo izkušnje in povezave, ki so pomembne za kasnejšo zaposlitev.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
  • Spletna stran projekta: http://www.csd-ljmostepolje.si/cona
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Preglov trg 15, Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Moste-Polje
  • Strošek: Brezplačno