Mladi v Ljubljani

Na mladih svet stoji

Ljubljana podpira pogumne, ustvarjalne in prodorne mlade, a obenem skrbi za mlade z manj priložnostmi. Med populacijo mladih štejemo osebe, stare med 15 in 29 let. Ljubljana potrebuje mladostno energijo in sveže ideje, ki sooblikujejo naše glavno mesto in mu zagotavljajo razvoj in napredek, a mora nuditi tudi zavetje vsem, ki ga potrebujejo. Ljubljana je mlado mesto, preko 58.000 mladih med 14 in 29 letom biva v Ljubljani, kar pomeni 18,8 % vseh prebivalcev. Če temu prištejemo še vse mlade, ki se izobražujejo v Ljubljani ali v njej delajo, se ta številka praktično podvoji.

Novembra 2015 je stopila v veljavo Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016–2025, z zgovornim podnaslovom »Ljubljana – mesto mladih za mlade«. Strategija je potrditev, da se Ljubljana zaveda, da so mladi ključni kamen v oblikovanju ustvarjalnega, strpnega in prijaznega mesta.

Na tem spletišču bodo mladim na voljo številne informacije o različnih stvareh, ki jih zanimajo in so pomembne za njihov položaj. Predvsem pa bo ključno, da mladi med spodnjimi informacijami ne le najdejo aktivnosti, ki bodo zanje zanimive in koristne. Ključno bo, da mladi začutijo in izkoristijo možnost, da lahko aktivno sooblikujejo podobo našega glavnega mesta.

Krepimo dialog z mladimi

Za koordinacijo aktivnosti na področju dela z mladimi, za spodbujanje izvajanja lokalne mladinske politike ter za podporo projektom javnih zavodov in mladinskih nevladnih organizacij, deluje Urad za mladino v okviru Oddelka za kulturo MOL.

V zadnjih letih se je pokazala potreba po dodatni krepitvi dialoga med deležniki s področja mladinskega sektorja in oblikovanje političnega telesa, ki bi ga sestavljali tudi mladi, za opredeljevanje do ključnih vprašanj povezanih z mladimi. Zato smo v letu 2016  ustanovili Svet za mlade, kot posvetovalno telo župana, ki sodeluje pri odločanju o zadevah s področja mladih in mladinskega sektorja.

Javni zavod Mladi

Javni zavod Mladi zmaji smo ustanovili leta 2009, vendar je Četrtni mladinski center Zalog začel delovati že leta 2007, Četrtna mladinska centra Bežigrad in Šiška pa v letu 2008. S Četrtnimi mladinskimi centri Bežigrad, Črnuče, Šiška in Zalog ter z organiziranimi prostočasnimi mladinskimi aktivnostmi v drugih četrtnih skupnostih se Mladi zmaji načrtno razvijajo v mrežo prostorov in programov, v katerih lahko mladi kakovostno, aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo prosti čas, bodisi v obliki organiziranih dejavnosti z različnih področij, bodisi samostojno glede na lastne interese.

Med najpomembnejše aktivnosti Mladih zmajev sodijo: delovanje dnevnih centrov, organizacija in izvedba dogodkov za mlade, počitniški programi za mlade, pomoč mladinskim lokalnim pobudam, mladinsko ulično delo ter mednarodno sodelovanje.

V letu 2017 so Mladi zmaji prevzeli še eno pomembno nalogo, koordinacijo mreže Mladinskih centrov Ljubljana. Število obiskov in aktivnosti v organizaciji Mladih zmajev  iz leta v leto narašča.

Od leta 2007 so izvedli več kot 5000 različnih aktivnosti za mlade, v centrih in izven njih. Povprečno dnevne centre na leto obišče približno 22.000 obiskovalcev. Na organiziranih mladinskih aktivnostih so od leta 2007 zabeležili skupno več kot 112.000 obiskovalcev, pri organizaciji pa je sodelovalo tudi več kot 700 prostovoljcev in praktikantov, tudi iz tujine. 

Usposabljanje za mladinske delavce na Poljskem Zija Perko Rogelj2