Mladi v Ljubljani

Mladi soustvarjajo mesto

Ljubljana ima mlado dušo, saj v njej biva preko 58.000 mladih v starosti med 15 in 29 let, kar pomeni 18,8 % vseh prebivalcev. Če temu prištejemo še mlade, ki začasno bivajo, se izobražujejo ali delajo v mestu, je njihovo število mnogo večje.

V Ljubljani podpiramo pogumne, ustvarjalne in prodorne mlade, ki mestu dajejo mladostno energijo in sveže ideje, ter obenem skrbimo za mlade z manj priložnostmi. Zato v sodelovanju z mladimi pospešeno oblikujemo mladinsko politiko, ki mestu zagotavlja razvoj in napredek.

Certifikat mladim prijazna občina

Mestna občina Ljubljana je prejela certifikat mladim prijazna občina za obdobje 2012–2016, ki je bil podaljšan za obdobje 2016–2020, zaradi celovite politike, ki jo uspešno uresničujemo za mlade. Certifikat podeljujeta Inštitut za mladinsko politiko in Skupnost občin Slovenije.

Oblikujemo sodobne ukrepe in projekte za mladostnike

Da je pot nadaljnjega šolanja in življenja mladih v mestu lažja, izvajamo Strategijo MOL za mlade 2016–2025, z zgovornim podnaslovom »Ljubljana – mesto mladih za mlade«, v kateri izpostavljamo, da so mladi pomemben gradnik ustvarjalnega, strpnega in prijaznega mesta. S strategijo vključujemo mladinsko politiko v vsa področja delovanja MOL, pri čemer se še posebej posvečamo trem ukrepom: kakovostnemu mladinskemu delu, zaposlovanju in stanovanjski problematiki.

Krepimo dialog z mladimi

Za koordinacijo aktivnosti na področju dela z mladimi, za spodbujanje izvajanja lokalne mladinske politike ter za podporo projektom javnih zavodov in mladinskih nevladnih organizacij deluje Urad za mladino v okviru Oddelka za kulturo MOL.  

V zadnjih letih se je pokazala potreba po dodatni krepitvi dialoga med posamezniki s področja mladinskega sektorja in oblikovanju političnega telesa, ki bi ga sestavljali tudi mladi, za opredeljevanje do ključnih vprašanj, povezanih z mladimi. Zato smo v letu 2016 ustanovili Svet za mlade kot posvetovalno telo župana, ki sodeluje pri odločanju o zadevah s področja mladih in mladinskega sektorja.

Pionirski dom – Center za kulturo mladih

Deluje že od leta 1963 in je danes največji center, ki razvija, spodbuja in predstavlja ustvarjalnost mladih na kulturno-umetniškem in jezikovno-kulturnem področju v Ljubljani in Sloveniji. Vsi programi za otroke in mlade imajo skupen cilj: pri mladih z različnimi oblikami strokovnega dela spodbuditi njihovo ustvarjalnost, inovativnost in kritičnost. 

Center z mnogimi aktivnostmi organizira in spodbuja udejstvovanje otrok ter mladih v različnih programih, s katerimi se predstavljajo na domačih in mednarodnih prireditvah ter festivalih (gledališki, glasbeni, filmski, literarni, likovni, plesni, raziskovalni) in zanje prejemajo številna priznanja. V letu 2017 je Pionirski dom uspel na mednarodnem razpisu Ustvarjalna Evropa, kjer bo kot nosilec projekta svoje bogato znanje na področju izvajanja gledališke dejavnosti posredoval partnerjem iz Poljske, Srbije in Romunije. 

Število uporabnikov celoletnih dejavnosti Pionirskega doma se je v obdobju 2007–2017 povečalo za 21 %, vsako leto je tudi večji interes za počitniške šole. Deluje v Festivalni dvorani, v Plesnem centru Jenko in od leta 2008 v Art centru, ki smo ga celovito prenovili v letu 2017.

Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih

Javni zavod Mladi zmaji smo ustanovili leta 2009, vendar je četrtni mladinski center Zalog začel delovati že leta 2007, četrtna mladinska centra Bežigrad in Šiška pa v letu 2008. S četrtnimi mladinskimi centri Bežigrad, Črnuče, Šiška in Zalog ter z organiziranimi prostočasnimi mladinskimi aktivnostmi v drugih četrtnih skupnostih se Mladi zmaji načrtno razvijajo v mrežo prostorov in programov, v katerih lahko mladi kakovostno, aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo prosti čas, bodisi v obliki organiziranih dejavnosti z različnih področij bodisi samostojno glede na lastne interese.

Med najpomembnejše aktivnosti Mladih zmajev sodijo: delovanje dnevnih centrov, organizacija in izvedba dogodkov za mlade, počitniški programi za mlade, pomoč mladinskim lokalnim pobudam, mladinsko ulično delo ter mednarodno sodelovanje.

V letu 2017 so Mladi zmaji prevzeli še eno pomembno nalogo, koordinacijo mreže Mladinskih centrov Ljubljana. Število obiskov in aktivnosti v organizaciji Mladih zmajev iz leta v leto narašča. Od leta 2007 so izvedli več kot 5.000 različnih aktivnosti za mlade, v centrih in zunaj njih. Dnevne centre na leto obišče približno 22.000 obiskovalcev. Na organiziranih aktivnostih od leta 2007 beležijo skupno več kot 112.000 obiskovalcev, pri organizaciji pa je sodelovalo več kot 700 prostovoljcev in praktikantov, tudi iz tujine.

Usposabljanje za mladinske delavce na Poljskem Zija Perko Rogelj2

Mreža mladinskih centrov Ljubljana

Mrežo mladinskih centrov Ljubljana smo ustanovili leta 2017. Najprej so bili vanjo vključeni štirje četrtni mladinski centri, ki delujejo v okviru javnega zavoda Mladi zmaji, šest mladinskih centrov, ki jih upravljajo nevladne organizacije, in mladinski center, ki deluje okviru Centra za socialno delo Moste - Polje. Leta 2019 se je pridružil Mladinski center Vič (Zavod Nefiks), letos pa še Mladinsko središče Vič, tako mrežo zdaj sestavlja že 14 mladinskih centrov. Prva skupna aktivnost mreže je bila organizacija mladinskega dogodka v okviru evropskega tedna mobilnosti 2017. Širši javnosti se je s skupnim nastopom prvič predstavila na Areni mladih 2018.

Četrtni mladinski center Šiška

13 Prostori CMC Siska 3 Neza Palcic Zadruga.traparij

V letu 2008 smo prevzeli prostore od nekdanje uprave Knjižnice Šiška. Prostore in opremo smo prenovili leta 2015: na novo je bila izdelana čajna kuhinja, obnovili smo električne, vodovodne in ogrevalne napeljave. Foto: Neža Palčič

Četrtni mladinski center Bežigrad

12b Prostori CMC Bezigrad 3 Neza Palcic Zadruga.traparij

Prostore četrtnega mladinskega centra Bežigrad smo obnovili in na novo uredili leta 2015. Prenovili smo vetrolov, garderobo, sanitarije, shrambo, učno kuhinjo, sobo za druženje in šport, pisarno in računalniško sobo. Ob tem smo prenovili tudi električne in vodovodne, ogrevalne in
prezračevalne napeljave. Foto: Neža Palčič

Četrtni mladinski center Črnuče

11 Prostori CMC Crnuce 3 Neza Palcic Zadruga.traparij

Prostore smo obnovili in na novo opremili leta 2010. V obstoječih prostorih je bila pred prenovo diskoteka, obnovili smo sanitarije, tlake, namestili klančine, uredili dostop za invalidne osebe, delno prenovili stenske in stropne obloge in zamenjal inštalacije ter namestili novo pohištveno opremo. 

Prenovljeni ČMC Črnuče

V letu 2019 smo uresničili prenovo Četrtnega mladinskega centra Črnuče. Prenovo mladinskega centra so soustvarjali mladi skupaj z arhitekturnim birojem Triiije. Na arhitekturnih delavnicah so raziskovali materiale in opremo, potrebno za prenovo centra. Izhodišče kreativne zasnove je bil proces, skozi katerega se je oblikovala sama izkušnja in podoba centra skupaj z mladimi uporabniki. Velika dodana vrednost črnuškega centra je poudarek na kakovostnem glasbenem programuza mlade, saj bodo mladi glasbeniki v prenovljenih prostorih poleg ustvarjanja lahko pripravljali tudi manjše glasbene prireditve in še intenzivnejše programe v povezavi s skupnostjo. Delovanje centra želimo v prihodnje nadgraditi z novim programom Mladinski kulturni center, ki bo namenjen glasbenim, gledališkim, uprizoritvenim in drugim aktivnostim mladih, stari 15 let in več. 

190207 otvoritev prenovljenih prostorov Mladih zmajev Crnuce nrovan 11

Četrtni mladinski center Zalog

10b Prostori CMC Zalog 3 Neza Palcic Zadruga.traparij

Od 2007 je deloval v manjših prostorih. V letu 2017 smo ga preselili v mnogo večje prostore, ki smo jih tudi temeljito prenovili, in sicer vhodni del z garderobo, pisarno, učno kuhinjo, sanitarije, dnevno sobo s kotički (internetni in kreativni kotiček, kotiček za prostitev), shrambo/hodnik, učilnico in vadbeni prostor ter fitnes sobo,ter izvedli vsa potrebna inštalacijska dela. Foto: Neža Palčič

Mladinsko ulično delo

Mladinsko ulično delo se razvija in izvaja v okviru mreže MLADA ULICA. Povezuje organizacije s področja mladinskega dela s skupno vizijo spoznavati stiske, potrebe in želje mladih, spodbujati spoštljiv odnos do okolja in zmanjševati vse oblike kršitev. Skupina mladinskih uličnih delavcev se ob koncih tedna druži z mladimi na različnih javnih površinah v Ljubljani. Vstopna točka za vzpostavitev komunikacije z mladimi sta deljenje košev za smeti in peka brezplačnih palačink. Tako skupaj z mladimi ustvarjamo skupen prostor novih rešitev, ki omogočajo kvalitetnejše sobivanje.

Človekinje

V okviru kampanje MOL za zmanjšanje vandalizma Človek, čuvaj svoje mesto se je oblikovala tudi skupina terenskih strokovnih delavk ČLOVEKinje. Ta sodeluje z mladimi pri aktivnostih, katerih namen je krepitev vloge skupnosti za reševanje aktualnih problemov v lokalnem okolju. S terenskim delom vplivajo na vzroke, ki prispevajo k vandalizmu in drugim problematičnim vedenjem.

Arena mladih

Številne mestne organizacije se pod okriljem Javnega holdinga Ljubljana že od leta 2013 predstavljajo mladim in malo manj mladim obiskovalcem Študentske arene, kasneje preimenovane v Areno mladih. Udeleženci sejma so deležni pestrega programa in seznanitve z raznimi aktivnostmi na področju dela z mladimi, spodbudami za aktivno in ustvarjalno udejstvovanje, zelenimi in (sub)kulturnimi vsebinami, bogato športno ponudbo in drugimi aktualnimi temami.

Županovi sprejemi za mlade

Župan MOL vsako leto sprejme zlate maturante ljubljanskih srednjih šol, štipendiste MOL, osnovnošolce z izjemnimi dosežki na državni in mednarodni ravni ter najuspešnejše ljubljanske devetošolce, ki so dosegli izjemne dosežke na športnem, kulturnem, raziskovalnem in znanstvenem področju, ki so družbeno aktivni, odgovorni ter imajo čut za pomoč v stiski.