CSD LJUBLJANA, enota Ljubljana Vič Rudnik, MLADINSKO SREDIŠČE VIČ

Mladinsko središče Vič, dnevni center za otroke in mladostnike, ki od leta 2001 deluje v okviru CSD Ljubljana Vič Rudnik in pokriva potrebe mladostnikov v tem okolišu in širšem ljubljanskem področju. Program temelji na sprejemanju posameznikov in skupin ne glede na njihove biološke, osebnostne, nacionalne, verske, ideološke in politične razlike. Ciljna populacija so otroci in mladostniki, ki živijo ali se šolajo na območju, ki ga prokriva CSD Ljubljana Vič Rudnik, ter širšega ljubljanskega področja. Vsebinsko je program usmerjen preventivni program. Neposredno delo z mladimi in za mlade vsebuje individualno delo z mladimi, psihosocialno pomoč mladostniku in njegovi družini, učno vzgojno pomoč, različne delavnice, kjer se mladostniki naučijo samostojnosti, lajšanja stiske, večje osveščenosti, sprostitve, iskanja zadovoljstva v družbeno sprejemljivih in za mladostnika zdravih aktivnosti, spodbujamo jih k načrtovanju lastne prihodnosti, razvijanju in spodbujanju individualnosti, prevzemanju odgovornosti za svoja dejanja, usmerjamo jih k pozitivnim socialnim odnosom, učimo jih asertivnosti, pomagamo jim pri urejanju odnosov z družinskimi člani, pri osvajanju delovnih navad, konstruktivnem reševanju problemov, obvladovanju konfliktnih situacij, učenju strpnosti, vključevanju v mladinsko delo, kjer s svojim zgledom pripomorejo prostovoljke in prostovoljci, ki delujejo v programu. Vse opisane oblike se izvajajo vsak dan v obliki raznih dejavnosti, saj se izhaja iz dejstva, da en podsistem vpliva na vse ostale in celoto. Dejavnosti so skupinske in individualne, ter odprte za vse otroke in mladostnike.

Dejavnosti se spreminjajo in dopolnjujejo glede na potrebe in predloge mladostnikov. Zaposleni v programu, ter prostovoljke in prostovoljci skrbimo da mladostniki, ki pridejo v program preživljajo čas v varnem in spodbudnem okolju. Intenzivno sodelujemo s šolskimi svetovalnimi službami, s strokovnimi delavci/kami na CSD, ter drugimi za mladostnika pomembnimi organizacijami. V programu skrbimo za kontinuirano in strokovno ustezno delo, ki ga ves čas nadgrajujemo. V programu so za aktivno doseganje ciljev pomembne vodene, struktuirane dejavnosti, ki na neformalen način pripomorejo k doseganju zastavljenih ciljev in jih mladostniki sprejemajo, ter v njih polno sodelujejo. Vse dejavnosti so odprte za vse otroke in mladostnike v programu. Mlade tudi spodbujamo k prostovoljnemu delu in večji družbeni angažiranosti.

 • Individualno delo z mladostniki

  Individualno delo z mladostnikom na neformalen in nevsiljiv način skozi pogovor in učenje pomaga mladostnikom, da prepoznavajo svoja čustva, se učijo ravnati z njimi in jih znajo ubesediti. Pomaga jim pri šolskem uspehu, ki se izboljša, posledično pa tudi izboljša odnose v družini in širšem socialnem okolju. Pomaga pri obvladovanju konfliktov, ravnanju z agresijo in sprejemanju porazov, učenju moralno vrednostnega sistema in samoocenjevanju. Ohranjajo in pridobivajo znanja in spretnosti.

  • Ciljna skupina: 9 - 29
  • Trajanje projekta: Celoleten projekt
  • Spletna stran projekta: http://www.msvic.si/
  • Lokacija izvajanja projekta: Trg MDB 14, 1000 Ljubljana
  • Strošek: Brezplačno
 • Kreativne delavnice in socialne igre

  Kreativne delavnice potekajo skozi vse leto, tudi med počitnicami. So iz sklopa različnih dejavnosti od šivanja pa vse do oblikovanja nakita, dekoracij izdelkov, seznanjanje z recikliranimi uporabnimi predmeti ipd. Obenem obiskujemo razne kulturne prireditve ter doživljajske delavnice, ki so v sklopu kulturnih institucij v Ljubljani ( muzeji, galerije, gledališča, kulturna društva). V to shemo spadajo tudi delavnice kuhanja, pogovorov o hrani ter učenje novih spretnosti. Namen ustvarjalnih delavnic je krepiti samopodobo udeležencev in predstavitev družbeno sprejemljivega preživljanja prostega časa.

  Socialne igre sledijo ciljem: zavedanje samega sebe: Na delavnicah v okviru tega sklopa se otroci in mladostniki bolje spoznavajo ter se naučijo bolje zavedati svoje notranjosti - svojih sposobnosti, prednosti, interesov, čustev, vrednot, preferenc, pa tudi pomanjkljivosti, ter kako se le te spreminjajo z njihovo rastjo in dozorevanjem. Obvladovanje čustev: Na delavnicah v okviru tega sklopa se otroci in mladostniki naučijo bolje obvladovati čustva s spreminjanjem svojih miselnih vzorcev. Samopodoba: Z delavnicami v okviru tega sklopa se otroci in mladostniki naučijo prepoznati svoje talente in sposobnosti, priznati svoje dosežke ter se naučijo nadzorovati svoj notranji (pozitivni in negativni) dialog. Empatija: Na delavnicah v okviru tega sklopa se otroci in mladostniki naučijo prepoznavanja različnih čustev z opazovanjem neverbalne komunikacije, aktivnega poslušanja, sočustvovanja ter svetovanja drugim v težavah. Sporazumevanje: Na delavnicah v okviru tega sklopa se otroci in mladostniki naučijo izogniti se navadam in vedenju, ki ovirajo učinkovito sporazumevanje. Izboljšajo svoje poslušanje in razumevanje informacij. Skupinska dinamika in reševanje sporov. Vse delavnice potekajo z načinom pogovora v krogu.

  • Ciljna skupina: 9 - 29
  • Trajanje projekta: Celoletni projekt
  • Spletna stran projekta: http://www.msvic.si/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Trg MDB 14, 1000 Ljubljana
  • Strošek: Brezplačno
 • Medgeneracijske delavnice

  Medgeneracijske delavnice potekajo petkrat letno in imajo namen obogatiti vsebino programa, kot tudi povezovanja mladostnikov in starejših, ter aktivnega delovanja mladostnikov, prostovoljcev in programa kot takega v lokalni skupnosti. V tem smislu so načrtovani projekti dvosmernega prenašanja znanja in spretnosti. Načrtujemo športno srečanje med mladimi in starejšimi kot denimo turnir v namiznem tenisu. Učenje računalniških spretnosti, učenje komuniciranja na družabnih omrežjih, omrežjih, kjer mladi prenašajo znanje na starejše. Načrtujemo učenje peke kruha, kjer starejši posredujejo znanje in izkušnje mladim. Namen teh delavnic je, da mladi premagajo stereotipe o starejši populaciji, ter obratno, da starejša populacija s pomočjo takih in podobnih dogodkov spozna mladostnike, kar ima namen prerasti v trajno druženje, tudi pri pomoči na področju šolskega dela (upokojeni učitelji).

  • Ciljna skupina: 9 - 29
  • Trajanje projekta: Celoletni projekt
  • Spletna stran projekta: http://www.msvic.si/
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan
  • Lokacija izvajanja projekta: Trg MDB 14, 1000 Ljubljana
  • Strošek: Brezplačno
 • Medkulturne delavnice

  Medkulturne delavnice so projekt namenjen srečevanju prosilcev za azil, mladim, ki prihajajo iz tretjih držav in mladim, ki obiskujejo program Mladinsko središče Vič. Na delavnicah, ki potekajo v obliki skupinskih pogovorov se izmenjujejo informacije o delu in življenju v državah iz katerih prihajajo prosilci za azil, poteka vzajemno učenje o drugačnosti, na delavnicah potekajo predstavitve življenja v drugačnih okoljih, kuharske in izobraževalne dejavnosti, pomoč pri učenju slovenskega jezika in pomoč pri pisanju raznih prošenj in izpolnjevanju raznih listin pomembnih za tujce.

  • Ciljna skupina: 9 - 29
  • Trajanje projekta: Celoleten projekt
  • Spletna stran projekta: http://www.msvic.si/
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Trg MDB 14, 1000 Ljubljana
  • Strošek: Brezplačno
 • Počitniški program in tabor


  Brezplačni počitniški program je organiziran jeseni, v zimskem času in poleti. Prilagojen je tako udeležencem programa, kot tudi letnemu času. Poletni počitniški program obsega konec meseca junija, julij in avgust. Vsako leto pridobimo brezplačne vstopnice za obisk bazena na Kodeljevem, ki jih v celoti izkoristimo. V enem od mesecev pripravimo celodnevni izlet na morje. Otroke in mladostnike skušamo spodbuditi k zdravemu načinu življenja s krajšimi pohodniškimi izleti na okoliške griče in hribe, ter jih spodbujamo k ohranjanju narave z obiskom botaničnih vrtov, opazovanjem gozda in travnika, ipd. Večna dejavnosti se bo odvijala v prostorih Mladinskega središča Vič, razen tistih, ko sodelujemo s četrtnimi skupnostmi, raznimi drugimi nevladnimi organizacijami in ko v sklopu ustvarjalnih delavnic obiskujemo kulturne institucije. Ob takih dogodkih bodo otroci in mladostniki obveščeni najmanj teden dni pred dogodkom.

   

  • Ciljna skupina: 9 - 29
  • Trajanje projekta: Med šolskimi počitnicami
  • Spletna stran projekta: http://www.msvic.si/
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan
  • Lokacija izvajanja projekta: Trg MDB 14, 1000 Ljubljana
  • Strošek: Brezplačno