Najemnine

Oprostitev najemnin - COVID-19

OBVESTILO COVID-19 - DRUGI VAL: Oprostitev najemnin najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana.

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 in št. 203/20) in Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19, (Uradni list RS, št. 200/20), določata pogoje za oprostitev plačila najemnine za drugi val epidemije, to je od 19. oktobra 2020 dalje.

V skladu z veljavno zakonodajo imajo možnost uveljavljanja oprostitve najemnine samo tisti najemniki poslovnih stavb in prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana, ki jim je bilo zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno otežkočeno.

Vlogo za oprostitev upravičenci oddajo na obrazcu »Vloga s prilogami«.

Popolno vlogo je potrebno posredovati pisno po pošti na naslov Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, najkasneje do 30. aprila 2021, s pripisom Vloga za oprostitev plačila najemnine-drugi val.

Upravičence prosimo, da vloge oddajo šele takrat, ko bodo za njihovo dejavnost dokončno sproščeni ukrepi, saj bo potrebno v nasprotnem primeru vlogo dopolnjevati, vendar najkasneje do prej navedenega roka.

Upravičencem, ki ne bodo izpolnjevali pogojev in tistim upravičencem, ki popolne vloge ne bodo oddali pravočasno, bo zaračunana najemnina skladno z najemno pogodbo.

Obrazec: Vloga s prilogami (Priloga 1, Priloga 2 in ostale priloge)

Prosimo vas, da v obrazec vnesete vse podatke, ki jih je potrebno vnesti in ga natisnete ter lastnoročno podpišete. Upravičenci, ki poslujejo z žigom, morajo poleg podpisane vloge, vlogo in priloge tudi opremiti z žigom. Za popolno vlogo šteje pravilno, z vsemi potrebnimi prilogami izpolnjena vloga, lastnoročno podpisana, opremljena z žigom (kjer se posluje z žigom) in pravočasno oddana vloga.

Predpisi, ki se nanašajo na oprostitev plačila najemnine:

 

Mestna občina Ljubljana