Socialni kapital

Različne interesne skupine, ki delujejo na podeželju, skrbijo za njegov razvoj in razvoj njegovih prebivalcev. Pri delu jih je potrebno spodbujati in usmerjati. Na ta način njihove dejavnosti potekajo tudi skladno s strateškimi usmeritvami razvoja podeželja v MOL.


Na območju Mestne občine Ljubljana deluje 17 strokovnih društev, ki panožno združujejo preko 2.000 članov. Pomembna je njihova izobraževalna in povezovalna vloga kot tudi organizacija in izvedba različnih prireditev, ki povezujejo lokalno skupnosti in krepijo njeno identiteto. Med seboj se ločijo po dejavnosti.

Za razvoj podeželja so zanimiva društva, ki se ukvarjajo s turizmom, kmetijstvom, hortikulturo, ohranjanjem običajev, čebelarstvom, konjerejo … Mnoga društva so bila ustanovljena z namenom, da se bodo člani društev organizirano izobraževali in spremljali panožno zakonodajo.

Pomembna so društva žena in deklet, ki razvijajo tradicionalno kulinariko in jo predstavljajo na različnih prireditvah. Predstavitev dediščine je postavljena v okvire predstavitev posameznih obrti, medtem ko je duhovni kulturi in izročilu namenjenega manj prostora.

V okviru programa dela društev potekajo različna predavanja tako za potrebe članov društva kot tudi za druge. Številna društva organizirajo tradicionalne prireditve, v sklopu katerih se predstavljajo dejavnost društva in ponudniki z določenega območja.

Poleg registriranih interesnih skupin obstajajo tudi neregistrirane interesne skupine:

• turistične kmetije;
• kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi;
• pridelovalci jagod;
• pridelovalci špargljev;
• pridelovalci zelja;
• pridelovalci buč;
• pridelovalci sadja in zelenjave v integrirani pridelavi;
• ekološki pridelovalci.

Za razvoj podeželja je pomembna tudi Lokalna akcijska skupina "Sožitje med mestom in podeželjem", ki deluje na območju štirih občin Mestne občine Ljubljana, Grosuplje, Ig in Škofljica.