Dograditev kanalizacije

Dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja vključuje tudi dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE, ki niso opremljene v skladu z veljavnimi predpisi, in sicer aglomeracije Ljubljana, Tacen, Sadinja vas in Zg. Gameljne.

Osnovni namen izgradnje kanalizacije je doseči vsaj 95 % celotne obremenitve v aglomeracijah.

V projektu je predvidena izgradnja kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih vod na 39-ih območjih znotraj Mestne občine Ljubljana, ki ležijo znotraj 4 aglomeracij.

Ta območja so: Galjevica, Glince in Dolnice, Gornji Rudnik, Hrušica in Litijska cesta, Kamnogoriška cesta, Kašelj, Kozarje, Polje, Slape, Stožice, Šmartinska cesta, Tržaška cesta, Vevče, Zadobrova, Zalog, Zaloška – Studenec, Pod Debnim vrhom, Na Trati, Ježica, Kleče, Brdo vzhod, Brdo zahod, Cesta dveh cesarjev, Kalinova ulica, Cesta Andreja Bitenca, Medveščkova ulica, Ulica Mire Miheličeve, Ogrinčeva ulica, Novo polje, Ižanska cesta – jug, Ilovica in Ižanska cesta – sever, Rakova Jelša, Sibirija, Gameljne, Šmartno, Tacen, Dobrunje, Sostro, Žabja vas.

Celotna dolžina načrtovane kanalizacije znaša 88,3 km za odvod komunalnih odpadnih vod, predvidena pa je tudi gradnja 13 črpališč odpadne vode in 3 vakuumske postaje. Na novo bo na javno kanalizacijo priključenih cca. 17.500 prebivalcev. Na območju največje aglomeracije Ljubljana se bo priključenost na kanalizacijo povečala celo na 98 %. Ukinjenih bo 4500 obstoječih greznic, ki so velik vir onesnaževanja podzemnih voda.

Spomladi 2018 bo objavljen prvi sklop javnih naročil, ki bo obsegal območja Stožic, Šmartinske ceste, Hrušice in Litijske ceste, Gornjega Rudnika, Glinc in Dolnic, Zaloga, Zaloška – Studenec, Slape, Kamnogoriška cesta, Cesta dveh cesarjev, Kalinova ulica, Cesta Andreja Bitenca, Na Trati, Cesta dveh cesarjev, Ježica, Kleče, Medveščkova ulica, Ogrinčeva ulica, Ulica Mire Miheličeve in Brdo vzhod.

Zaradi  izvedbe celotnega Velikega kohezijskega projekta bodo ukinjene nekatere manjše čistilne naprave (Brod, Rakova jelša, Pirniče in Vodice), katerih čiščenje zaradi preobremenjenosti (premajhna zmogljivost) ne ustreza več zakonskim predpisom. S priključitvijo na centralni kanalizacijski sistem bo zagotovljeno bolj nadzorovano in učinkovitejše čiščenje odpadnih vod.

Gradnja na 261 cestah in ulicah

Gradnja bo potekala po skoraj 261 ljubljanskih ulicah in bodo zaključena v letu 2021, kar pomeni, da bodo vse navedene ulice opremljene tudi z vso infrastrukturo.

Gradnja bo potekala po načelih rdeče FIDIC knjige, in sicer v več sklopih tudi na: 

Kočenska ulica, Ogrinčeva ulica, Blažičeva ulica, Cesta Andreja Bitenca, Galičeva ulica, Jarčeva ulica, Ulica Nade Čamernikove, Vagajeva ulica, Zakrajškova ulica, Zalaznikova ulica, Kalinova ulica, Ulica Juša Kozaka, Jerajeva ulica, Kamnogoriška cesta, Plešičeva ulica, Zapuška cesta, Gramozna pot, Hruševska cesta, Krožna pot, Litijska cesta, Trpinčeva ulica, Cesta na Ježah, Šmartinska cesta, Ulica Mire Miheličeve, Studenec, Cesta v Zajčjo dobravo, Novo Polje, cesta XII, Novo Polje, cesta XVI, Novo Polje, cesta XXIII, Balinarska pot, V Toplice, V Zalar, Agrokombinatska cesta, Pot v Zeleni gaj, Dunajska cesta, Stara Ježica, Udvančeva ulica, Cesta Urške Zatlerjeve, Pavlovčeva ulica, Stoženska ulica, Stožice, Brdnikova ulica, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Dolenjska cesta, Gornji Rudnik I, Gornji Rudnik II, Gornji Rudnik III, Gornji Rudnik IV, Cesta Andreja Bitenca, Ulica 4. Julija, Medveščkova ulica, Pipanova pot, Arharjeva cesta, Na Trati, Cesta dveh cesarjev, Kašeljska cesta, Kriva pot, Krmčeva ulica, Lovšetova ulica, Mazovčeva pot, Ravna pot, Trtnikova ulica, Vaška pot, Cesta v Kresnice, Pod Debnim vrhom, Zaloška cesta, Cesta 30. Avgusta, Kašeljska cesta, Milčetova pot, Novo Polje, cesta III, Polje, Polje, cesta XLIV, Polje, cesta XLVI, Polje, cesta XVI, Polje, cesta XVIII, Polje, cesta XXII, Polje, cesta XXIV, Polje, cesta XXVI, Polje, cesta XXVIII, Polje, cesta XXX, Polje, cesta XXXII, Polje, cesta XXXIV, Polje, cesta XXXVI, Polje, cesta XXXVIII, Rjava cesta, Vevška cesta, Zadobrovška cesta, Zaloška cesta, Anžurjeva ulica, Cimermanova ulica, Kašeljska cesta, Ob studencu, V Sige, Vevška cesta, Cesta na Ježah, Cesta na Kope, Cesta v Zajčjo dobravo, Sneberska cesta, Sončna pot, Zadobrovška cesta, Dobrajčeva ulica, Snojeva ulica, Škofova ulica, Vregova ulica, Babičeva ulica, Baznikova ulica, Dolenjska cesta, Ižanska cesta, Jalnova ulica, Jesihov štradon, Jurčkova cesta, Knezov štradon, Krošljeva ulica, Ob dolenjski železnici, Orlova ulica, Peruzzijeva ulica, Pri mostiščarjih, Ulica Bena Zupančiča, Ulica Marije Drakslerjeve, Ulica Marka Šlajmerja, Ulica Milke Kerinove, Ulica Zore Majcnove, Dolgi breg, Ilovški štradon, Lahova pot, Malova ulica, Mihov štradon, Peruzzijeva ulica, Uršičev štradon, Volarjev štradon, Malova ulica, Hladnikova cesta, Kobetova ulica, Livada, Šivičeva ulica, Cesta II. grupe odredov, Cesta na Urh, Govekarjeva ulica, Novo naselje, Papirniška pot, Aličeva ulica, Pot na most, Pot v Podgorje, Sadinja vas, Sostrska cesta,V Češnjico, Zavoglje, Cesta 13. Julija, Cesta II. grupe odredov, Cesta vstaje, Gustinčičeva ulica, Pšatnik, Šmarnogorska pot, Šmartno, Ulica Jožeta Štruklja, Ulica Željka Tonija, Cesta Cirila Kosmača, Cesta vstaje, Grobeljca, Grško, Molekova ulica, Na Palcah, Pot na goro, Pot sodarjev, Tacenska cesta, Thumova ulica, Ulica bratov Novak, Ulica Ivice Pirjevčeve, Ulica Lizike Jančarjeve, Vipotnikova ulica, Židankova ulica, Bistriška ulica, Borovniška ulica, Cesta na Mesarico, Čanžekova ulica, Delakova ulica, Kermaunerjeva ulica, Koleševa ulica, Makucova ulica, Metliška ulica, Preserska ulica, Razdevškova ulica, Travniška ulica, Ulica Andreja Kumarja, Ulica Jožeta Mirtiča, Ulica Lojzke Štebijeve, Ulica Lovre Klemenčiča, Vrhniška ulica, Vulčeva ulica, Barjanska cesta, Cesta dveh cesarjev, Cesta v Zeleni log, Juvanova ulica, Levarjeva ulica, Mokrška ulica, Ulica Ernesta Kramerja.