KOSEZE - dostava na območju sosesk

Dostava le v predpisanem času

Na območju soseske Koseški bloki se lahko izvaja dostava/odvoz le v okviru predpisanega dostavnega časa, to je od 6.00 do 8.00 ure.

Le izjemoma, zaradi posebej utemeljenih razlogov, se lahko pridobi dovolilnico za dostavo izven dostavnega časa. Za dostop/izstop na to območje je potrebno imeti dovolilnico, s katero se preko sistema potopnih stebričkov omogoča avtomatski nadzor in evidenca nad vozili.

Pridobiti je mogoče ali letno ali mesečno ali tedensko ali dnevno dovolilnico.

Kako pridobim dovolilnico za dostavo?

Dovolilnice MOL za dostavo, prevoze, izredni prevoze itd., lahko pridobite le na podlagi prošnje.

Dnevna (enkratna) dovolilnica

Dovolilnica za prevoz za en dan v tednu je brezplačna. Pridobite jo lahko tudi tukaj. Dovolilnico je treba pridobiti za vsakokratni prevoz posebej.
Prošnjo je treba oddati vsaj en delovni dan do 14.00 ure pred dnevom, za katerega potrebujete prevoz.

Dovolilnice za prevoze, ki se bodo izvajali več kot enkrat v tednu

 • Letna dovolilnica:
  Znaša 100 EUR in pripadajoči davek na dodano vrednost v višini 22 EUR, kar skupaj znaša 122 EUR.

 • Mesečna dovolilnica:
  Znaša 20 EUR in pripadajoči davek na dodano vrednost v višini 4,40 EUR, kar skupaj znaša 24,40 EUR.

 • Tedenska dovolilnica:
  Znaša 10 EUR in pripadajoči davek na dodano vrednost v višini 2,20 EUR, kar skupaj znaša 12,20 EUR.

Ob izdaji dovolilnice se plača tudi upravna taksa v višini 4,50 EUR.

V prošnji za dovolilnico je treba navesti:

 • podatke o osebi, ki zaproša za dovolilnico (ime in priimek oz. naziv firme, naslov, davčno številko); dodajte še kontaktno osebo in njeno mobilno številko,
 • razlog prevoza,
 • naslov (lokacija) prevoza,
 • datum in čas prevoza,
 • tip vozila in registrsko številko,

Pisne prošnje z obrazložitvijo razloga prevoza oz. dostave je potrebno oddati v skupni glavni pisarni MOL, Mačkova ulica 1.
Uradne ure Skupne glavne pisarne MOL:

 • Ponedeljek, torek in četrtek: od 8.30 do 16. ure
 • Sreda: od 8.30 do 17. ure
 • Petek: od 8.30 do 13. ure

Pisne prošnje se lahko tudi:

 • ali pošlje po pošti na naslov Mestna občina Ljubljana, Mačkova ulica 1, 1000 Ljubljana
 • ali pošlje po elektronski pošti na naslov glavna.pisarna@ljubljana.si.