Načrtovanje poti

Izrabljena motorna vozila in zapuščena vozila

V Sloveniji je s 1. majem 2004 začel delovati sistem ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili. Sistem zagotavlja zajem in razgradnjo vseh izrabljenih motornih vozil v Sloveniji, tudi t. i. starih bremen.

Izrabljeno motorno vozilo je nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb ali starosti ali drugih razlogov, in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz uredbe, ki ureja ravnanje z odpadki.

Izrabljeno motorno vozilo je lastnik dolžan dostaviti do prevzemnega mesta ali v center za obdelavo izrabljenih motornih vozil, kjer z osebnim dokumentom in prometnim dovoljenjem izkaže lastništvo in prejme potrdilo o razgradnji.

S 1. decembrom 2005 zadnjemu lastniku vozila ni več treba plačati storitve razgradnje izrabljenega motornega vozila.

»Stara bremena« so izrabljena motorna vozila, ki so bila odjavljena iz prometa v času pred 1. majem 2004, za katera ni mogoče ugotoviti ali določiti zadnjega lastnika in so zavržena na privatnih ali javnih površinah ali so nedovoljeno odložena v naravi.

Po 1. maju 2005 mora za odstranitev in ekološko razgradnjo izrabljenih vozil poskrbeti lastnik zemljišča, na katerem je vozilo.

Zapuščeno vozilo

Za zapuščeno vozilo velja vozilo, ki je nerabno oz. zavrženo, ki se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb ali starosti ali drugih razlogov oz. ni skladiščeno v skladu z državnim predpisom o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili.

Nadzor nad zapuščenimi vozili izvajajo mestni redarji MOL, ki na zapuščeno vozilo po prijavi ali uradni dolžnosti nalepijo pisno obvestilo, da se mora vozilo v osmih dneh odstraniti.

Če je po osmih dneh vozilo še vedno na istem mestu, mestni redar odredi odstranitev zapuščenega vozila na varovan prostor in hkrati ugotavlja lastnika vozila. Odstranitev se opravi na stroške lastnika zapuščenega vozila. Zapuščeno vozilo se hrani na varovanem prostoru največ 60 dni od dneva, ko je bilo pripeljano. V tem času mestni redar pozove lastnika vozila, da poravna vse stroške odvoza in hrambe vozila ter ga odpelje. Če po preteku 60 dnevnega roka lastnik vozila ne odjavi, se šteje, da je vozilo brez lastnika.

Lastninsko pravico na vozilu pridobi Mestna občina Ljubljana, ki občasno organizira javno prodajo zapuščenih vozil.