Stanovanja za starejše

Stanovanjska politika za starejše v Mestni občini Ljubljana

Najpomembnejši instrument stanovanjske politike za starejše v Ljubljani je zagotavljanje primernih najemnih neprofitnih in namenskih najemnih – oskrbovanih stanovanj. To dejavnost izvaja Javni stanovanjski sklad MOL.

Namenska najemna – oskrbovana stanovanja

Skrb za starejše je v Mestni občini Ljubljana zagotovljena tudi z možnostjo nakupa ali najema oskrbovanega stanovanja. Nakup oskrbovanih stanovanj zagotavljajo zasebni investitorji, najemna oskrbovana stanovanja z neprofitno najemnino pa Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana. Trenutno so najemna oskrbovana stanovanja v Trnovem, Dravljah in Murglah.

 

Druge možnosti reševanja stanovanjske problematike starejših

Poleg najema oskrbovanega stanovanja so starejšim v Mestni občini Ljubljana na voljo še naslednje možnosti:

  • dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja preko javnih razpisov
  • rentni odkup stanovanj: občani, starejši od 65 let, ki so lastniki stanovanj, imajo možnost, da svoje lastniško stanovanje, ki ga težko vzdržujejo, odprodajo JSS MOL; prodajalci imajo izgovorjeno odplačno dosmrtno služnost stanovanja; prodajalci z zavarovalnico sklenejo pogodbo o doživljenjskem rentnem zavarovanju z mesečnim izplačilom rente, ki je zmanjšana za nadomestilo za uporabo stanovanja.
  • ugodna namenska stanovanjska posojila: namenjena so vsem zainteresiranim lastnikom, med katerimi so tudi starejši, ki izboljšujejo ali razrešujejo stanovanjsko vprašanje z rekonstrukcijo, rednimi ali investicijskimi vzdrževalnimi deli v večstanovanjski ali družinski stanovanjski stavbi.
  • zamenjava stanovanja: starejši najemniki stanovanj, ki živijo v stanovanjih v lasti Mestne občine Ljubljana in JSS MOL, lahko zamenjajo stanovanje, ki ga zasedajo za primernejše stanovanje v primerih, ko jim je stanovanje, ki ga zasedajo, neprimerno po legi v stavbi ali neprimerno po lokaciji (težave zaradi hoje, zdravstvenih razlogov ipd.), in v primerih, ko želijo v manjše stanovanje (bodisi zaradi manjših stroškov, zaradi zmanjšanja števila uporabnikov ali lažjega vzdrževanja).
  • soglasje za oddajo dela stanovanja v podnajem: starejšim najemnikom stanovanj v lasti Mestne občine Ljubljana in JSS MOL, JSS MOL izda soglasje za oddajo dela stanovanja iz zdravstvenih ali starostnih razlogov v podnajem osebam, ki jim pomagajo; soglasje izda tudi v primerih, če se je starejši najemnik znašel v težki finančni in socialni situaciji in z oddajanjem v podnajem lahko pridobi dodatna sredstva za plačevanje najemnine in ostalih stroškov in si na ta način omogoči nadaljnjo uporabo stanovanja.
  • subvencioniranje stroškov najemnine najemnikom (tudi starejšim) stanovanj na območju Mestne občine Ljubljana: Mestna občina Ljubljana izplačuje na osnovi odločb centrov za socialno delo subvencije najemnin v neprofitnih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih, tržnih stanovanjih in bivalnih enotah, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, če izpolnjujejo zakonsko določen dohodkovni cenzus in ostale premoženjske pogoje. Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na centre za socialno delo.

Starejšim občanom, ki so ali ostanejo brez stanovanja in imajo nizke dohodke ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, lahko JSS MOL dodeli tudi bivalne enote kot začasno rešitev za čas trajanja njihovih slabih socialnih razmer. Bivalne enote so prostori, ki se pridobijo z ureditvijo dotrajanih stanovanjskih enot in pomenijo začasno rešitev stanovanjske problematike.