Starejši v Ljubljani

Ljubljana, starejšim prijazno mesto

Ljubljana je starejšim prijazno mesto, saj se zavedamo, kako pomembna je skrb za kakovostno življenje meščank in meščanov v tretjem življenjskem obdobju.
Zato izvajamo vrsto aktivnosti in ukrepov, s katerimi želimo zagotoviti zdravo in aktivno staranje, s posebnim poudarkom na socialni vključenosti. Že leta 2011 smo se kot prvo mesto v Sloveniji vključili v mrežo starosti prijaznih mest Svetovne zdravstvene organizacije, v okviru katere izvajamo že drugi akcijski načrt Starosti prijazno mesto.

Programi za starejše

Mestna občina Ljubljana redno izvaja dejavnosti za starejše, ki nam jih nalaga nacionalna zakonodaja, kot na primer (do)plačevanje oskrbe v institucionalnem varstvu, zagotavljanje mreže javne službe za pomoč družini na domu, financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika, zagotavljanje primarnega zdravstvenega varstva za vse skupine prebivalcev…

Poleg tega preko rednih letnih javnih razpisov, ki niso zakonska obveza, izdatno podpiramo tudi številne druge aktivnosti, programe in projekte. Ti starejšim nudijo raznovrstne oblike podpore in pomoči za samostojnejše in kvalitetnejše življenje v domačem okolju, pogoje za družabništvo, izobraževanje ter udejstvovanje v športu in kulturi. Njihova ponudba oziroma vsebine pomembno dopolnjujejo storitve javnih služb, večinoma jih izvajajo nevladne organizacije, nekatere pa tudi državni in občinski javni zavodi. Njihov cilj je zagotavljati čim daljše in čim bolj kvalitetno bivanje starejših v domačem okolju.

Posebno skrb namenjamo tudi zagotavljanju primernih bivalnih prostorov, Javni stanovanjski sklad MOL ponuja vrsto možnosti za rešitev stanovanjske problematike, med drugim tudi možnost neprofitnega najema oskrbovanih stanovanj.  

Publikacije za starejše

Mestna občina Ljubljana je izdala vrsto publikacij, namenjenih starejšim meščankam in meščanom, v katerih najdete koristne informacije in nasvete s področja zdravja in socialnega varstva. Med njimi sta tudi knjižica Zdravo staranje – izziv za Mestno občino Ljubljana, v kateri so opisane aktivnosti Mestne občine Ljubljana na področju skrbi za kakovostno življenje starejših meščank in meščanov ter zloženka Za starejše, v kateri najdete podatke o organizacijah in storitvah s področja zdravja in socialnega varstva v Ljubljani.