Občinski prostorski načrt MOL

Temeljna strateška cilja prostorskega razvoja MOL sta ohranjati in krepiti prostorske, naravne in kulturne vrednote mesta in tudi širšega prostora MOL, ki ustvarjajo identiteto in potenciale za kakovosten razvoj mesta in kakovost bivanja v njem. To pomeni tudi, da dajemo prenovi ali nadomestitvi dotrajanih objektov prednost pred gradnjo novih, kar pa seveda ne izključuje možnosti gradnje novih objektov. Poteka proces četrte spremembe občinskega prostorskega načrta, ki predvideva 42,93 ha novih stavbnih zemljišč.

Občinski prostorski načrt – Strateški del se kot dolgoročni plan praviloma ne spreminja. Občinski prostorski načrt – Izvedbeni del pa se kot srednjeročni plan spreminja in dopolnjuje vsake tri do štiri leta. Tudi v primeru planske določitve novih stavbnih zemljišč, recimo iz kmetijske namenske rabe, se istočasno spreminja namenska raba nazaj v kmetijska zemljišča na drugi lokacijah. Na ta način se ohranja 75 % zelene namenske rabe (gozd, kmetijska zemljišča, parki, vode).