Aktivnosti MOL na področju nedovoljenih drog

Mestna občina Ljubljana podpira preventivno delovanje

V Ljubljani predvsem zaradi posluha Mestne občine Ljubljana glede problematike zlorabe nedovoljenih drog že od leta 2003 kot prvo v Sloveniji deluje zavetišče za brezdomne uporabnice in uporabnike nedovoljenih drog, od leta 2010 pa tudi prva in edina varna hiša v Sloveniji za aktivne uporabnice nedovoljenih drog, ki so žrtve nasilja. V letu 2016 je Mestna občina Ljubljana (Oddelek za zdravje in socialno varstvo in Urad za preprečevanje zasvojenosti MOL) za izvedbo programov različnih društev namenila 604.000 EUR.
Na Oddelku za zdravje in socialno varstvo v okviru javnih razpisov za sofinanciranje programov, pretežno nevladnih organizacij, sofinancirajo tudi programe, ki so namenjeni zmanjševanju škode zaradi drog tako za same uživalke in uživalce kot tudi za prebivalke in prebivalce mesta oziroma za okolico.
Pomembna dejavnost programov, ki jih MOL finančno podpira, je distribucija sterilnega pribora za injiciranje in organizirano zbiranje rabljenega pribora – na voljo so tudi kontejnerji za zbiranje rabljenega pribora. Tako ti programi nudijo zaščito tistih, ki droge uživajo, kot tudi okolice, sofinancirane pa so tudi naslednje dejavnosti:
- pobiranje odvrženih igel na različnih lokacijah po mestu;
- zamenjava igel – tako stacionarna v dnevnem centru in zavetišču kot tudi mobilna zamenjava na terenu;

Poleg tega sofinancirani programi izvajajo delovanje dnevnih centrov (3 dnevni centri v MOL), ki omogočajo druženje in nudenje strokovne pomoči uživalcem prepovedanih drog ter zavetišča za brezdomne uživalke in uživalce prepovedanih drog, ki jim nudi prenočišče.

Del programov, ki jih sofinancira MOL, zajema tudi terensko delo, katerega namen je priti v stik s tistimi, ki sami ne vstopijo v nobenega od navedenih programov. Na ta način se tudi tem uporabnikom omogoči zamenjava uporabljenih igel s sterilnim priborom, priložnostno svetovanje in podobno. S tem se zmanjšujejo tvegana vedenja uživalk in uživalcev, ki so škodljiva tudi za prebivalke in prebivalce Ljubljane. V sofinancirane programe je bilo v lanskem letu vključenih več kot 7000 oseb.
Poleg tega uporabljene igle pobira tudi JP Snaga, ki ima v ta namen posebej usposobljenih 39 delavcev ter na razpolago ustrezno opremo (usposabljanje je potekalo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Koper, prej Zavod za zdravstveno varstvo Koper). Snaga uporabljene igle pobira ob izvajanju rednega čiščenja javnih površin in javnih sanitarij MOL.
V letu 2015 je bila izvedena terenska akcija z namenom ugotovitve pojavljanja motečih oblik vedenja na javnih površinah ter o potrebah uličnih brezdomcev v Ljubljani. Akcijo so, ob koordinaciji in vodenju Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, izvedle 4 izvajalske organizacije - poleg omenjenega še Društvo Stigma, Zavetišče za brezdomce Ljubljana pri CSD Ljubljana Center in Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. Na osnovi te akcije je MOL leta 2016 izvedla naročilo terenskega dela, v okviru katerega izvajalec na območju Metelkove, Tabora in še nekaterih drugih lokacij v mestu obiskuje javne površine in skuša vzpostaviti stik z osebami, ki se tam zadržujejo in so moteči za okolico. Nudijo jim ustrezne informacije in jih usmerjajo v razne programe, s čimer prispevajo k zmanjšanju ogroženost njih samih in okolice.
Z navedeno podporo MOL v veliki meri pripomore, da so problemi, ki spremljajo uživanje nedovoljenih drog, čim manjši tako za same uživalce kot seveda tudi za okolico in vse prebivalce in prebivalke mesta. Zato se bomo trudili še naprej nuditi podporo vsem koristnim dejavnostim in programom, ki se izvajajo na območju MOL.
Področje preprečevanja in zdravljenja od uporabe nedovoljenih drog ureja tudi država, in sicer v največji meri s sistemskimi rešitvami, ki so v okviru javne zdravstvene službe financirane s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V Ljubljani, v okviru Univerzitetne psihiatrične klinike, deluje Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog Ljubljana. Poleg tega v Sloveniji deluje mreža Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog – program substitucijskega zdravljenja (metadon), ki ga v MOL izvaja Zdravstveni dom Ljubljana. Uporabnike metadona, ki se zadržujejo na območju Metelkove, večina povezuje tudi z uporabniki nedovoljenih drog.
Poleg navedenih rednih programov tudi država, tako kot MOL, sofinancira izvajanje programov nevladnih organizacij (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje in Urad RS za droge). Poostren nadzor na širšem območju Metelkove izvajata tudi policija in Mestno redarstvo, skladno s pristojnostmi.
Poleg navedenih aktivnosti je bila MOL aktivno vključena tudi v mnoge razprave na to temo.
Glede javnih razprav o varni sobi za injiciranje nedovoljenih drog je potrebno poudariti, da jo zakon dopušča le pod zelo restriktivnimi pogoji. Po mnenju MOL vzpostavitev varne sobe, ki bi jo izvajala nevladna organizacija, ki je bila izbrana na razpisu Ministrstva za zdravje, teh meril ne dosega.
Ministrstvo za zdravje je v začetku leta 2016 izpostavilo pričakovanje, da MOL zagotovi prostor za varno sobo. Ob tem se je s strani MOL in tudi s strani nekaterih drugih udeležencev postavilo vprašanje zakonitosti delovanja varne sobe, ki še ni razrešeno.

Mestna občina Ljubljana se bo še naprej trudila nuditi podporo vsem koristnim in zakonitim dejavnostim in programom, ki se izvajajo na območju MOL, mednje zagotovo sodi delovanje dnevnih centrov za zasvojene, medtem ko ostalih aktivnosti (npr. varne sobe) za zdaj ne bo podprla.