Zdravje in socialno varstvo

Zdravje

Zdravje ljudi je celota, na katero vplivajo bivalno in delovno okolje ter biološki, socialni, ekonomski in družbeni dejavniki. Za učinkovito varovanje zdravja in boljšo kvaliteto življenja naših meščank in meščanov skrbijo javni zavodi in zasebniki ter različne nevladne organizacije, ki izvajajo programe varovanja zdravja.

Zakonsko zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost in jo kot javno službo pod enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije.

 • Osnovna zdravstvena dejavnost 
  Mestna občina Ljubljana je ustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana, ki je največji javni zdravstveni zavod na primarni ravni v državi. Javno mrežo primarne zdravstvene dejavnosti dopolnjujejo zasebni izvajalci s koncesijo.
 • Lekarniška dejavnost
  Lekarniška dejavnost je javna služba, ki jo opravljajo javni zavodi in zasebniki na podlagi koncesije. Mestna občina Ljubljana je ustanoviteljica javnega zavoda Lekarna Ljubljana, največjega lekarniškega zavoda v Sloveniji. 
 • Obvezno zdravstveno zavarovanje 
  Občina na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju plačuje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje tistim državljanom Republike Slovenije s stalnim bivališčem v MOL in tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v MOL, ki jim je bila ta pravica priznana z odločbo centrov za socialno delo na podlagi določil Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v postopkih .
  Prav tako na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina izvaja postopke prijave v zavarovanje tistih otrok z bivališčem v MOL, ki ne morejo biti zavarovani kot družinski člani preko svojih staršev oz. skrbnikov, ter zanje tudi plačuje prispevek za zavarovanje

Socialnovarstvene storitve in programi

Socialnovarstvene storitve in programi so namenjeni ljudem, ki se znajdejo v socialni stiski in posameznim ranljivim skupinam, ki potrebujejo določene oblike pomoči in podpore (bodisi materialno podporo, podporo v obliki svetovanj, v skrajnih primerih tudi možnost namestitve). Socialnovarstvene storitve v okviru mreže javne službe zagotavljajo javni zavodi in zasebni zavodi, ki za izvajanje dejavnosti pridobijo koncesijo, socialnovarstvene programe pa večinoma nevladne organizacije.

Javno službo s področja socialnega varstva v Ljubljani izvajajo Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (ustanoviteljica MOL),  Zavod za socialno oskrbo Pristan (s koncesijo MOL za izvajanje storitve pomoč na domu), domovi za starejše občane, centri za socialno delo in varstveno delovni centri. Vrzeli mreže javne službe v Ljubljani uspešno dopolnjujejo socialnovarstveni programi, namenjeni najranljivejšim posameznicam, posameznikom in skupinam, ki jih izvajajo številne nevladne organizacije in nekateri javni zavodi, Mestna občina Ljubljana pa jih sofinancira preko rednih letnih javnih razpisov pod nazivom Ljubljana – zdravo mesto.

Ljubljana - zdravo mesto

V MOL podpiramo razvoj dejavnosti ter programov socialnega varstva in varovanja zdravja, ki znatno prispevajo k boljšemu življenju v mestu, čeprav ne sodijo v javno službo ali v pristojnost lokalne skupnosti. Pomembno vlogo pri tem ima sofinanciranje aktivnosti nevladnih organizacij in javnih zavodov. Mestna občina Ljubljana namreč poleg zakonskih obveznosti sofinancira tudi izvajanje programov socialnega varstva in varovanja zdravja preko vsakoletnih javnih razpisov Ljubljana – zdravo mesto, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi. Pri izbiri programov upoštevamo potrebe ljudi in predloge izvajalskih organizacij, ki temeljijo na izkušnjah in razvojnih usmeritvah preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih dejavnosti in izhajamo iz sprejetih strategij MOL.

Zahtevki za izplačilo in poročila o izvajanju programov, sofinanciranih preko javnih razpisov