Doplačila oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu

Naloga MOL v skladu z Zakonom o socialnem varstvu je tudi zagotavljanje sredstev za kritje stroškov institucionalnega varstva oziroma stroškov oskrbe v zavodih za odrasle, to je v domovi za starejše in v posebnih socialnovarstvenih zavodih, kadar je upravičenec oziroma upravičenka ali drug zavezanec oziroma druga zavezanka, z odločbo pristojnega centra za socialno delo, delno ali v celoti oproščena/oproščen plačila teh stroškov.