Oskrba na domu

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (ZOD Ljubljana) je največji zavod v Sloveniji za izvajanje pomoči družini na domu, s celovito socialno oskrbo na domu za starejše, kronično bolne in invalide. 

Poleg temeljne naloge izvajanja storitve pomoči na domu omogočamo starejšim tudi socialni servis in medgeneracijsko sodelovanje in druženje, pri čemer pomaga več kot 70 prostovoljcev. Letno nudijo pomoč že 1.500 osebam.

Za celovito in dalj časa trajajoče uspešno delovanje na področju socialnega varstva je ZOD Ljubljana leta 2016 prejel nagrado, ki jo podeljuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zavod Pristan

Zaradi nenehne rasti povpraševanja po storitvah pomoči na domu smo na podlagi javnega razpisa dne 17. 9. 2009 z odločbo št. 122-220/2008-33 Zavodu za socialno oskrbo Pristan podelili koncesijo za opravljanje javne službe pomoč družini na domu na območju Mestne občine Ljubljana. Zavod Pristan je zasebni zavod, s sedežem Goriška cesta 27, Vipava, ki se ukvarja s socialnovarstvenimi storitvami. Koncesijo v Ljubljani so začeli izvajati 7. 10. 2009, in sicer za obdobje 10 let, na podlagi odločbe št. 1221-3/2019-3 z dne 23. 1. 2019 pa se koncesijsko razmerje podaljša do 6. 10. 2029.

Aktivno in kakovostno staranje v domačem okolju, A-QU-A

S projektom smo med letoma 2015 in 2016 omogočili več kot 7.600 brezplačnih ur pomoči starejšim, kar je ZOD-u Ljubljana prineslo zmago na natečaju za naj izboljšavo v javni upravi, Premik naprej 2017, ki ga organizira Fakulteta za upravo. Projekt je bil financiran iz programa norveškega finančnega mehanizma 2009–2014.

Integriran pristop oskrbe starejših ljudi na domu, CrossCare

V okviru evropskega projekta Integriran pristop oskrbe starejših ljudi na domu (CrossCare), ki se izvaja 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 nudi nosilec projekta Zavod za oskrbo na domu skupaj z Mestno občino Ljubljana in drugimi partnerji iz Slovenije in Hrvaške starejšim od 65 let v Ljubljani brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, zdravstvene nege in dietetike na domu uporabnika. Projekt je sofinanciran s strani ESSR v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška.