Program zdravih mest

Zdravje je pomembna vrednota

Program zdravih mest se je začel razvijati v drugi polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (SZO). Skupščina SZO je leta 1991 soglasno potrdila, da predstavlja program »Zdrava mesta« aktivnosti za promocijo in ohranjanje zdravja v urbanem okolju. MOL je vanj vključena od samega začetka leta 1989. Program Ljubljana – zdravo mesto ima predvsem povezovalno oziroma koordinacijsko vlogo med različnimi področji delovanja mestne uprave in različnimi institucijami. Deluje v okviru Oddelka za zdravje in socialno varstvo MU MOL.

Zdravo mesto je tisto mesto, ki vse svoje aktivnosti vodi s spoznanjem, da je zdravje pomembna vrednota in da je skrb za zdravje odgovornost vseh lokalnih politik in ne zgolj sistema zdravstvenega varstva. Pri tem ima podporo mestnih oblasti, podporo javnih sektorjev in drugih institucij pri načrtovanju in spopadanju z naraščajočimi izzivi na področju javnega zdravja.

Vsebina, organizacija in način dela vsake petletne faze evropske mreže se prilagajajo novim strategijam SZO, prioritetnim problemom na področju zdravja na lokalni ravni, dosežkom in znanju, pridobljenem v predhodnih fazah in novim znanstvenim dognanjem o dejavnikih tveganja za zdravje.

MOL je uspešno zaključila dosedanje faze programa in se v letu 2014 vključila v 6. fazo programa Evropske mreže SZO, ki traja od leta 2014 do 2018. Glavni tematski poudarek 6. faze delovanja mreže zdravih mest sledi smernicam, ki so zapisane v dokumentu Zdravje 2020. Strategija Zdravje 2020 si prizadeva za vključitev zdravja v vse politike. V okviru 6. faze bo v naslednjih petih letih poseben poudarek namenjen strateškima ciljema: izboljševanje zdravja za vse in zmanjševanje neenakosti v zdravju ter izboljševanje vodenja in participativnega upravljanja za zdravje. Ključne teme znotraj ciljev, ki poudarjata močno zavezo SZO o nujnosti vključevanja komponente zdravja v vse politike, so:

 • vlaganje v zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenje ljudi 
  V zdravem mestu skrbimo za zdravje tekom celega življenja, kar se odraža v podaljšanju zdravih let življenja prebivalcev, višji blaginji in zadovoljstvu nasploh.
 • soočanje z glavnimi zdravstvenimi izzivi na področju nalezljivih in nenalezljivih bolezni v Evropi 
  Zdravo mesto nudi pogoje in priložnosti, ki spodbujajo, omogočajo in podpirajo zdrav način življenja.
 • krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravja
  Zdravo mesto zagotavlja čim višjo dostopnost in kakovost storitev in programov sistema primarnega zdravstvenega varstva.
 • oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolji 
  Zdravo mesto ponuja okolje, ki spodbuja, omogoča in podpira zdravje, rekreacijo in dobrobit, varnost, socialno interakcijo, dostopnost in mobilnost, občutek ponosa in kulturne identitete ter je odzivno za potrebe vseh svojih prebivalcev.