Zdravstvene storitve

Naloga Mestne občine Ljubljana je zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni. V Ljubljani za učinkovito varovanje zdravja meščank in meščanov Ljubljane skrbijo javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana, zasebni zavodi, ki za izvajanje dejavnosti pridobijo koncesijo (v MOL je na področju osnovne zdravstvene dejavnosti podeljenih preko 100 koncesij), ter različne nevladne organizacije, ki izvajajo programe varovanja zdravja.

Obvezno zdravstveno zavarovanje

Mestna občina Ljubljana plačuje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje tistim državljanom Republike Slovenije s stalnim bivališčem v MOL in tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v MOL, ki jim je bila na podlagi določil Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev s strani centra za socialno delo izdana odločba o upravičenosti do takega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Od 1. januarja 2012 je potrebno urejati pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje v skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju na pristojnem centru za socialno delo.

Nujna medicinska pomoč

Zdravstveni dom Ljubljana ima organizirano 24-urno enoto za splošno nujno medicinsko pomoč v Urgentnem bloku Kliničnega centra.
Nujna medicinska pomoč pomeni izvajanje nujnih ukrepov zdravnika in njegove ekipe pri osebi, ki je zaradi bolezni ali poškodbe neposredno življenjsko ogrožena, oziroma pri kateri bi glede na bolezenske znake v kratkem času lahko prišlo do takšne ogroženosti. Preden poiščete nujno medicinsko pomoč, presodite, ali gre resnično za nujno stanje ali lahko počakate na osebnega zdravnika, ki najbolje pozna vaše zdravstvene probleme. Po pravilih ZZZS imate pravico do pregleda v urgentni ambulanti le v nujnih stanjih, zato tam ne morete dobiti napotnic za naročene preglede in receptov za zdravila, ki jih redno jemljete.

Za nujno zdravniško pomoč v primeru življenjske ogroženosti na domu, v prometni ali drugi nesreči, pokličite številko 112.
Za nujne obiske zdravnika na bolnikovem domu, v primeru nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja, pokličite tel. 01 522 84 08.

Dežurstvo ob sobotah
Ob sobotah je med 7. in 19. uro zdravnik za odrasle dosegljiv le na eni lokaciji ZD Ljubljana, in sicer v enoti Center, Metelkova ul. 9.
T: 01 4723 891, 01 4723 717

Nujna medicinska pomoč za otroke in mladostnike

Zdravstveni dom Ljubljana izvaja tudi pediatrično nujno medicinsko pomoč, ki je namenjena otrokom in mladini do 19. leta starosti.

Ambulanta deluje vsako noč od 19. do 7. ure ter ob nedeljah in praznikih od 7. do 19. ure v enoti Center, Metelkova 9.

Ob sobotah je od 7. do 19. ure zdravnik za otroke in mladino do 19. leta starosti dosegljiv na eni lokaciji ZD Ljubljana, in sicer v pritličnih prostorih Zdravstvenega varstva predšolskih otrok v enoti Center, Metelkova ulica 9.

Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč

Zdravstveni dom Ljubljana ima organizirano tudi zobozdravstveno nujno medicinsko pomoč, ki jo lahko poiščete ob sobotah, nedeljah in praznikih med 8. in 16. uro v kletnih prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana - Center, Metelkova ul. 9.
V istih prostorih deluje tudi nočna zobozdravstvena ambulanta. Odprta je vsako noč od 21. do 4. ure.
Delovanje nočne zobozdravstvene ambulante finančno omogoča Mestna občina Ljubljana, namenjena je meščankam in meščanom Ljubljane, sprejema pa tudi občane iz drugih krajev in tujce. Storitve v nočni zobozdravstveni ambulanti so nadstandardna dejavnost, kar pomeni, da ne sodijo med pravice obveznega zdravstvenega zavarovanja, zato je del stroškov samoplačniških. Otroci in mladostniki iz Mestne občine Ljubljana do 18. leta starosti so oproščeni vseh plačil, otroci izven MOL pa ne plačajo participacije, ampak le storitev. Odrasli meščani Mestne občine Ljubljana plačajo le participacijo, ostali pa morajo plačati participacijo in vse stroške zdravljenja. Odrasli tujci plačajo participacijo in storitev.

Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, Pro Bono

Brezplačna ambulanta in posvetovalnica je namenjena meščankam in meščanom Mestne občine Ljubljana, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja. Večina zdravnikov in drugih zdravstvenih, strokovnih ter tehničnih delavcev tam dela prostovoljno.

Ustanovili so jo Zdravstveni dom Ljubljana, Mestna občina Ljubljana in nevladni organizaciji Župnijska Karitas Štepanja vas ter Slovenska filantropija. Prostore ima na Mislejevi 3, deluje pa v okviru Zdravstvenega doma Ljubljana – Bežigrad.