O ulicah v Mestni občini Ljubljana

Prva imena so se pojavila v prvotnem naselju mesta Ljubljane, ki je imelo do konca 18. stoletja, ko je bilo odstranjeno mestno obzidje, le majhen obseg in majhno število ulic, kljub temu pa zaradi nepopolnih in na različnih koncih raztresenih podatkov ni lahko pripraviti zgodovinsko natančnega pregleda vseh uličnih imen, na kakšen način in kdaj so se ta pojavila ter kako so se spreminjala.

Vsekakor so se pojavljale zadrege pri ugotavljanju natančnega časa, kdaj in kako so se posamezna imena zapisala in se spreminjala. Da bi te zadrege odpravili, je leta 1980, ob 35. obletnici osvoboditve Ljubljane, Mestna geodetska uprava Skupščine mesta Ljubljane izdala in založila publikacijo Ljubljanske ulice, kjer so prikazani seznami ulic s kratkimi opisi poimenovanj. Namen publikacije je bil predvsem ta, da s podatki o dotlej uradno poimenovanih ulicah oziroma trgih in parkih seznani Ljubljančane oziroma takratne prebivalce Skupščine mesta Ljubljane, ki je po tedanji socialistični ureditvi v SRS sestavljala skupni prostor petih občin (Bežigrad, Center, Moste - Polje, Šiška in Vič - Rudnik).

V publikaciji je bilo opisanih 1.225 ulic, ki so bile poimenovane od leta 1876, ko se je začelo v Ljubljani sistematično poimenovanje ulic; v poznejših letih je to publikacijo dopolnila Mestna geodetska uprava. V letu 1989, ob 100. obletnici ustanovitve prve komisije pri takratnem mestnem svetu, je izšla knjiga Zgodovina ljubljanskih uličnih imen Vlada Valenčiča, ki sta jo izdala in založila Zgodovinski arhiv Ljubljana in Partizanska knjiga Ljubljana, natisnila pa Tiskarna Tone Tomšič v Ljubljani. Avtor v predgovoru navaja, da je že leta 1980 v publikaciji Ljubljanske ulice prispeval kratek zgodovinski potek mestne nomenklature ter zbral podatke iz preteklosti k posameznim uličnim imenom. Ob tem je opozoril, da je o preteklosti ljubljanske nomenklature še marsikaj neznanega ali nepojasnjenega. Kot zgodovinar in arhivar Mestnega arhiva ljubljanskega, današnjega Zgodovinskega arhiva Ljubljana, je postavil temelje zgodovinske podatkovne baze ulic v Ljubljani, današnji Mestni občini Ljubljana.

Spletna aplikacija Ulice v Mestni občini Ljubljana je nastala iz sorodnih razlogov, kot jih je navedel Vlado Valenčič, tokrat le malo drugače, z željo po elektronskem arhiviranju podatkov o ljubljanskih naseljih, ulicah, trgih in parkih. Priprava in javna objava za zdaj še skromne verzije spletnega zemljevida o ulicah v Mestni občini Ljubljana je zasnovana kot spletni pripomoček Komisiji za poimenovanje naselij in ulic pri Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana in kot spletni forum za občanke in občane Ljubljane, prek katerega lahko odkrivajo in dopolnjujejo podatke o zgodovinskih poimenovanjih in posebnostih vsakega poimenovanja. Namen aplikacije je, da spletni zemljevid ulic v vseh 38 naseljih postane trajen elektronski arhiv s pomembnimi podatki o posameznih naseljih, ulicah, trgih in parkih. Občanke, občani in drugi uporabniki so povabljeni, da komisiji posredujejo svoja mnenja in stališča o spletni aplikaciji in ideje za njeno nadgradnjo na e-naslov Komisije za poimenovanje naselij in ulic pri Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana: ms.kpnu@ljubljana.si.

Uporabnike in občane velja ob tem opozoriti tudi na bližajočo se 125. obletnico delovanja komisije za poimenovanje naselij in ulic v Ljubljani. Mestni svet je namreč na svoji seji 15. januarja 1889 ustanovil delovno telo takratnega mestnega sveta in vanj imenoval Ivana Hribarja, Frana Povšeta, Ivana Rozmana, dr. Josipa Vošnjaka in Toma Zupana v tako imenovani Odsek petih članov, katerega naloga bode, določevati imena mestnim trgom in ulicam. Takoj po seji so se sestali in izvolili takratnega mestnega svetnika Ivana Hribarja za vodjo odseka. Ti podatki so predstavljeni v arhivski dokumentaciji, ki bo z aplikacijo predstavljena pozneje.

Sedanja Komisija za poimenovanje naselij in ulic je pristojno delovno telo pri Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana že od 1. januarja 1996 dalje, njeno delo se je ves čas nadaljevalo v enakem obsegu in pristojnosti in tudi danes predlaga Mestnemu svetu vsa poimenovanja naselij, ulic, trgov in parkov na področju današnjega prostora Mestne občine Ljubljana, kot je to počela v okviru Skupščine Mesta Ljubljane in 5 občin. Tako ima komisija za področje ulic v prostoru Ljubljane že 124-letno tradicijo.