ponedeljek, 17. 10. 2022

Mednarodni dan boja proti revščini

17. oktobra obeležujemo mednarodni dan boja proti revščini. Krovna tema letošnjega obeleževanja je »dostojanstvo za vse«.

Mednarodni dan boja proti revščini, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila leta 1992, je poklon milijonom ljudi, ki trpijo zaradi revščine, in njihovemu vsakodnevnemu pogumu ter pri tem izpostavlja ključno vlogo svetovne solidarnosti, našo skupno odgovornost za izkoreninjenje revščine, za končanje nasilja nad najrevnejšimi ter odpravo neenakosti in vseh oblik diskriminacij, ki ohranjajo revščino in zatiranje.

Pomoč Mestne občine Ljubljana

V Mestni občini Ljubljana se po najboljših močeh, v okviru pristojnosti ter (proračunskih) možnosti trudimo z različnimi ukrepi in aktivnostmi prispevati k preprečevanju in blaženju uničujoče revščine.
Z izvajanjem zakonskih obveznosti omogočamo, da so tudi meščanke in meščani brez prihodkov ter premoženja sprejeti v institucionalno oskrbo, vsem upravičencem subvencioniramo pomoč na domu in zagotavljamo sredstva za doplačilo oziroma popolno kritje stroška storitve v primerih, ko je upravičenec ali drug zavezanec z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščen plačila storitve.
Iz sredstev Mestne občine Ljubljana lahko prebivalci v socialni stiski pod pogoji iz občinskega odloka pridobijo denarno pomoč za premostitev trenutne materialne ogroženosti, pravico do kritja nekaterih stroškov, povezanih s šolanjem svojih otrok (nakup šolskih potrebščin, prehrana v šoli, letovanja), pomoč ob rojstvu otroka, starejši pa sredstva za kritje stroškov kosila.
Preko Javnega stanovanjskega sklada MOL zagotavljamo najemna oskrbovana stanovanja za starejše, neprofitna najemna stanovanja ter nujne bivalne enote za hitro ukrepanje pri reševanju najtežjih materialnih in socialnih razmer. Najemnikom z nizkimi dohodki lahko pripada tudi pomoč pri plačevanju neprofitne najemnine z dodelitvijo subvencije, o čemer na osnovi vloge najemnika odloči pristojni center za socialno delo.
S sredstvi za programe socialnega varstva, ki jih v Mestni občini Ljubljana sofinanciramo na rednih javnih razpisih Ljubljana – zdravo mesto, pomagamo različnim ranljivim skupinam in prispevamo k lajšanju najhujših eksistenčnih stisk, saj omogočamo razdeljevanje hrane, obleke in obutve ter zagotavljamo nastanitve za brezdomne.
V okviru možnosti in pristojnosti zagotavljamo tudi druge spodbude, denimo subvencioniranje cene vrtca in podpora raznovrstnim programom javnih del, socialno ogroženim so (brezplačno ali po znižani ceni) dostopne tudi številne kulturne prireditve, izobraževalne vsebine in športno-rekreacijski programi.

Aktualni državni ukrepi za omilitev draginje za ranljive skupine in družine

Tukaj preverite, če ste morda vi ali kdo od vaših bližnjih upravičeni do katerega od draginjskih dodatkov, ki jih zagotavlja država - to sta energetski dodatek za najranljivejše skupine in draginjski dodatek za družine, ki so upravičene do otroškega dodatka.

 

Preberite tudi: