petek, 15. 11. 2019

Opozorilo: nevarnost poplav

Prebivalce Mestne občine Ljubljana, ki živijo na in ob Barju ter ob vodotokih Ljubljanice, Gradaščice, Malega Grabna, Glinščice, Gameljščice, Gobovška in Besnice opozarjamo na možnost poplav ta konec tedna. Pozivamo vas, da se na morebitne poplave ustrezno preventivno pripravite.

Dokajšnja polnost strug in Barja, namočenost zemljine lahko ob močnejših padavinah privedejo do poplavljanja. Ni pa mogoče z gotovostjo trditi, da bo do poplav zares prišlo; zaradi narave okoljskih procesov jih namreč ni mogoče natančno krajevno in časovno napovedati.

Ravnajte samozaščitno

Spremljajte razvoj vremena, padavine in naraščanje voda ter očistite rešetke in odprtine za odvodnjavanje meteorne vode. Ob morebitnem poslabšanju razmer, ki bi kazale na večjo verjetnost nastanka poplav, pa izvedite še nadaljnje ukrepe.
Informacije o tem, kako se pripraviti na morebitne poplave najdete v zgibankah:

Če bi do poplav zares prišlo, pa upoštevajte, da je smrtno nevarno:

  • zadrževanje v kletnih in drugih nižje ležečih prostorih ter na brežinah vodotokov
  • hoja po poplavni vodi, vožnja po poplavljenih cestah in reševanje vozila iz poplavne vode

Opozorilo je poveljnik Civilne zaščite MOL izdal na podlagi podatkov ARSO, 15. novembra 2019, ob 12 uri.

Preberite tudi: