Zaščita, reševanje in pomoč

Skrbimo za varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami

Občutek varnosti je tesno povezan tudi z naravnimi pojavi, na katere težko vplivamo, lahko pa smo nanje pripravljeni ter se ob naravnih nesrečah odzovemo hitro, učinkovito in celostno. Glede na vedno pogostejše naravne ujme je področje za nas izjemnega pomena, zato v MOL aktivno deluje Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

S projekti in aktivnostmi, ki jih na tem področju izvajamo, si prizadevamo za:

 • čim višjo raven reševalnih storitev z najkrajšim možnim odzivnim časom intervencijskih služb, ki so visoko usposobljene in kakovostno opremljene in
 • učinkovite preventivne ukrepe za večjo odpornost pred nesrečami.

Usposabljamo in opremljamo intervencijske službe

Za zagotovitev ustrezne usposobljenosti intervencijskih služb je ključno izobraževanje članov različnih organizacij in služb, ki so vključeni  v sistem zaščite, reševanja in pomoči Mestne občine Ljubljana. Letno se različnih usposabljanj, v povprečno 45 dneh  udeleži več kot 700 članov. Poleg temeljnih usposabljanj, ki jih zagotovi država, v Ljubljani izvajamo razširjene programe, ki so nemalokrat pionirski (denimo interventna dela na višini, prva psihosocialna pomoč, reševanje na vodi in iz nje ipd.). Poleg tega pa je za učinkovito soočanje z nesrečami pomembno tudi informiranje in ozaveščanje prebivalcev - kaj in kako ukrepati pred, med in po nesreči.

Od 2007-2017 smo za celotno javno gasilsko službo kupili 63 gasilskih vozil in zaščitno-reševalne opreme in za to iz sredstev požarnega sklada MOL namenili 7,2 milijona evrov. Za nakup osebne gasilske zaščitne opreme, gasilskega orodja in opreme, tudi za posredovanje v poplavah, neurjih, žledu, pa smo od leta 2007 namenili 6,1 milijona evrov.

Prostovoljci – pomemben del sil zaščite, reševanja in pomoči Mestne občine Ljubljana

Prostovoljna društva in organizacije so poleg poklicnih pomemben, nepogrešljiv del sistema zaščite, reševanja in pomoči. S prostovoljskimi organizacijami (prostovoljno gasilsko organizacijo, taborniki, skavti, radioamaterji, vodniki reševalnih psov, gorski in jamarski reševalci, rdečim križem itn), s skupaj okoli 2000 člani imamo sklenjene pogodbe o opravljanju nalog zaščite in reševanja.

Sistem posredovanja po nesreči deluje tako, da v primeru manjše nesreče najprej posredujejo poklicne organizacije in službe, v primeru večjega dogodka, pa se v sistem zaščite, reševanja in pomoči vključujejo tudi prostovoljci.

Letno za njihovo sofinanciranje namenjamo 950.000 evrov.

8a
Svojo solidarnost dokazujemo tudi s pomočjo drugim mestom. Leta 2014 smo organizirali obširno akcijo za pomoč žrtvam katastrofalnih poplav v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem.

Izvajamo operativne naloge ob dejanskih nesrečah

Skupaj z ostalimi reševalnimi službami vodimo, koordiniramo in izvajamo operativne naloge ob dejanskih nesrečah.

Poleg tega po nesreči poskrbimo za vzpostavitev osnovnih pogojev za življenje, in sicer za:

 • začasno nastanitev,
 • psihosocialno pomoč,
 • oblačila,
 • obutev,
 • osnovne higienske in gospodinjske pripomočke,
 • informacije o postopkih pridobivanja vseh vrst pomoči.

700.000 EUR smo v obdobju 2007-2017 namenili področju usposabljanj in ozaveščanja prebivalcev.

Izboljšujemo in povečujemo potresno varnost

Posebno pozornost namenjamo tudi raziskovanju potresne nevarnosti, ranljivosti stavb in ogroženosti ljudi in javnih storitev in v ta namen financiramo raziskave, ki omogočajo oblikovanje politik izboljševanja potresne odpornosti.  Povečevanje potresne odpornosti objektov je eden izmed temeljnih ukrepov za zmanjšanje posledic morebitnega rušilnega potresa. Za obnove osnovnih šol in njihovo potresno sanacijo smo od leta 2007 namenili 7,5 milijona evrov.

Povečujemo poplavno varnost

Čeprav je za urejanje vodotokov pristojna država, smo v Ljubljani za čim večjo varnost naših meščanov pripravili in uresničujemo načrt ukrepov za povečanje poplavne varnosti MOL 2013–2022.

Od leta 2007 smo za povečanje poplavne varnosti namenili več kot 14 milijonov evrov. Po poplavah leta 2010 smo prebivalcem namenili 790.000 evrov, po poplavah leta 2014 pa 360.000 evrov finančnih pomoči. 

Ukrepi za povečanje poplavne varnosti so:

 • rekonstrukcija brvi in mostov (npr. Dolgi most, Mokrška brv, Opekarska cesta) v vrednosti 3 milijone evrov,
 • čiščenje in urejanje cestnih propustov in obcestnih jarkov, ki imajo vlogo odvodnih kanalov ob obilnih padavinah,
 • vzdrževanje odvodnjavanj,
 • odstranjevanje grmičevja in dreves za povečanje pretočnosti vodotokov in kanalov,
 • priprava strokovnega gradiva oz. študij za Občinski prostorski načrt.

Za še večjo poplavno varnost prebivalk in prebivalcev smo dokončali gradnjo zadrževalnika Brdnikova (vključno z zaporničnim delom), sanirali smo brežine Koseškega bajerja, zgradili zapornice na Zgornjem in Spodnjem Galjevcu z mestoma za prečrpavanje, do konca leta 2019 bo izveden tudi iztočni objekt zadrževalnika na Rakovniškem potoku. 

Z državo smo se uspešno dogovorili, da za večjo poplavno varnost Ljubljančank in Ljubljančanov v državnem proračunu namenja 33,5 milijonov evrov za sanacijo območja Malega grabna in Gradaščice. Pričakujemo, da se bodo dela na terenu začela konec leta 2019.

rezerva2
Leta 2010 so nas prizadele tretje največje poplave v zgodovini Ljubljane (po letih 1926 in 1933). V nekoliko manjši meri so se te ponovile leta 2014, takrat nas je prizadel tudi žled.

Ozaveščamo in informiramo prebivalce

Z meščani redno komuniciramo tako preventivno kot tedaj, ko se nesreče že pripetijo, oblikujemo gradivo s preventivno vsebino (npr. zloženke »Nahajate se na poplavnem območju« in »Postavljanje protipoplavne zaščite«).

Skrbimo za hitro in učinkovito komunikacijo

Ob večjih naravnih in drugih nesrečah je bistvenega pomena dobra komunikacija ter pregled nad stanjem na terenu, zato smo celovito preoblikovali informacijski komunikacijski sistem zaščite in reševanja MOL. V sodelovanju z LTFE (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko) smo razvili aplikacijo 6inACTION, ki omogoča sledenje reševalnim skupinam in osebju na terenu in neposredno poročanje s terena v poveljniški štab. Z Inštitutom za vodarstvo smo razvili spletno orodje RAKI za urejanje baze podatkov o kadrih in opremi javnih služb in podjetij.

Varnost za vse

Jeseni in pozimi leta 2015 smo na območju MOL skupaj s prostovoljnimi organizacijami vzpostavili tri nastanitvene centre s skupno kapaciteto 423 mest za namestitev migrantov. Vala migrantov v Ljubljani sicer nismo doživeli, kljub temu pa smo imeli prostore v stanju pripravljenosti vse do konca poletja 2016. S svojim znanjem, izkušnjami in prostovoljci smo aktivno pomagali v največjem regijskem nastanitvenem centru na Vrhniki, kjer je bilo vsakodnevno nastanjenih do 1100 oseb.

Raziskovalno delo in sodelovanje pri evropskih projektih

Na področju zaščite in reševanja sodelujemo tudi v mnogih evropskih projektih:

 • v projektu ANDROID (2012–2015) smo izboljšali raven izobraževanja na področju spoprijemanja z nesrečami,
 • v projektu ATHENA (2013–2016) smo se ukvarjali z uporabo družbenih omrežij ob nesrečah za potrebe reševalnih in drugih služb ter obveščanja prizadetih ljudi, ogroženih ljudi in splošne javnosti,
 • v projektu ICS URSZR (2017–2019, Incident Command System) sooblikujemo celovit model odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji,
 • v trenutno aktualnem evropskem projektu »SIQUAKE 2020«  smo eden izmed petih partnerjev. Cilj je povečati pripravljenost in sposobnost odzivanja celotnega sistema zaščite, reševanja MOL v primeru potresa.

Nova znanja, ki jih pridobivamo s sodelovanjem v evropskih projektih, delimo v strokovnih in znanstvenih člankih doma in v tujini ter tako aktivno prispevamo k razvoju stroke.

Priznanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami MOL

V Ljubljani od leta 2002, ob svetovnem dnevu civilne zaščite, vsako leto podeljujemo nagrade, in sicer plakete in zahvalne listine s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s katerimi izrazimo hvaležnost tistim, ki s svojim delom, požrtvovalnostjo, znanjem in nesebičnostjo pomagajo meščankam in meščanom Ljubljane ob nesrečah, ko je pomoč ljudem najbolj potrebna.