torek, 12. 1. 2021

Kdo naj letos prejme najvišja priznanja mesta Ljubljana

Ob 9. maju, prazniku Ljubljane, bomo tudi letos podelili najvišja priznanja mesta – plakete in nagrade Ljubljane ter naziva častna meščanka in častni meščan Ljubljane. Predloge za prejemnike priznanj zbiramo do 1. marca, za naziva častni meščan in meščanka pa do 31. marca 2021.

Nagrade in plakete mesta Ljubljana

Objavili smo javni razpis, s katerim zbiramo predloge za prejemnike dveh vrst priznanj. 

Nagrado glavnega mesta Ljubljana, ki jo lahko prejmejo posamezniki ali skupine in pravne osebe, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.

Kriteriji za podelitev nagrade so pomembni dosežki življenjskega dela z vseh področij, prispevek k razvoju, ugledu in dobrobiti MOL ter k prepoznavnosti mesta doma in v tujini.

Plaketo glavnega mesta Ljubljana, ki jo lahko prejmejo:

  • posamezniki, skupine in pravne osebe, ki so s posebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v daljšem časovnem obdobju pomembno prispevali h kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju MOL;
  • posamezniki, skupine in pravne osebe za posebne zasluge za razvijanje in utrjevanje sodelovanja med MOL in drugimi občinami;
  • posamezniki za izkazano posebno požrtvovalnost, nesebičnost in pogum;
  • prijateljska, pobratena in druga mesta in občine, pravne osebe ter posamezniki iz Republike Slovenije in tujine, ki so posebno zaslužni za razvijanje in utrjevanje prijateljskega sodelovanja z MOL;
  • posamezniki, skupine in pravne osebe za dosežke na humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem in kulturno-umetniškem področju ter za trajnostni razvoj MOL;
  • donatorji za humanitarno, znanstveno-raziskovalno, kulturno-umetniško področje in trajnostni razvoj MOL.

Rok za oddajo predlogov za dobitnike nagrad in plaket je ponedeljek, 1. marec 2021, vse podrobnosti o razpisu najdete tukaj.

Častna meščanka in častni meščan Ljubljane

Pobude za naziva častna meščanka in častni meščan Ljubljane pa zbiramo celo leto. To je najvišje priznanje Mestne občine Ljubljana, ki ga prejmejo posamezniki, ki so izjemno zaslužni za ugled, pomen in razvoj MOL ter za razvoj njenih dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov.

Kriterij za podelitev naziva so izjemni dosežki življenjskega dela, ki ga odlikujejo vizionarstvo, odličnost, dobrobit, sodelovalnost ali skrb za blaginjo v Mestni občini Ljubljana ali promocijo Mestne občine Ljubljana.

Za podelitev naziva v tekočem letu upoštevamo pobude, prispele do 31. marca. Podrobnosti najdete tukaj.

Kdo lahko poda pobudo za najvišja priznanja Ljubljane

Pobude za podelitev naziva častna meščanka in častni meščan ter za podelitev plaket in nagrad mesta Ljubljana lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana, ter skupine, katerih predstavnik ima stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana.

Preberite tudi: