sreda, 11. 3. 2020

Podelili smo nagrade civilne zaščite

Ob svetovnem dnevu civilne zaščite smo 10. marca 2020 podelili nagrade in priznanja Mestne občine Ljubljana s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

S podeljenimi priznanji smo izrazili hvaležnost in pozornost do tistih posameznikov in organizacij, ki s svojim delom, požrtvovalnostjo in znanjem nesebično pomagajo meščankam in meščanom Ljubljane v nesrečah, torej takrat, ko pomoč najbolj potrebujejo.

Plaketo za dolgoletno uspešno delo in sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči je prejelo javno podjetje Ljubljanski potniški promet

foto

Pripravljenost za pomoč, hiter odziv, požrtvovalnost in iznajdljivost so ene izmed odlik, ki jih iščemo v sistemu Varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Eno izmed takih podjetij v veliki mestni družini je Ljubljanski potniški promet, d. o. o., ki ima te odlike ter se je odločilo pomagati tako občankam in občanom Mestne občine Ljubljana kot tudi ostalim službam zaščite, reševanja in pomoči.
Vodstvo podjetja je prepoznalo potrebo po pomoči v obliki podpore pri evakuaciji občank in občanov ali zasilnemu nudenju zavetja v času nesreče in se aktivno vključilo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Ljubljanski potniški promet, d. o. o., ima na voljo tako usposobljene in profesionalne ter tudi požrtvovalne in predane uslužbence kot tudi primerna in sodobna vozila za prevoz potnikov.
V preteklosti sta se vodstvo in moštvo večkrat izkazala. Kot primere odličnega posredovanja lahko navedemo pomoč pri evakuaciji in prevozu, ko so stanovalci hiše na Tavčarjevi ulici 4 27. februarja 2005 sredi noči ostali brez strehe nad glavo zaradi požara.
Evakuacija otrok iz vrtcev in šol na območju Zaloga leta 2015, ko je gorelo skladišče Mercatorja, ne bi bila tako uspešna brez hitrega ukrepanja LPP, d. o. o.
Leta 2016 so bili v pripravljenosti vozniki in vozila za morebitno evakuacijo najbližjih občank in občanov ob iztekanju nevarnih snovi iz cisterne na počivališču Barje – jug.
Zadnje odlično delovanje in nudenje zasilnega zavetja za 93 stanovalcev je potekalo 20. aprila 2019 ob požaru na Beblerjevem trgu. V zgodnjih jutranjih urah, ob pol dveh, so zagotovili voznika in zgibni avtobus ter tako evakuiranim stanovalcem nudili toplo in suho zavetje ter možnost počitka. S tovrstno podporo ostalim silam zaščite, reševanja in pomoči so nudili pregled nad evakuiranimi stanovalci, preprečili nezaželeno 'beganje' oseb ter pridobili čas vodji Operativne koordinacije reševalnih akcij MOL za nadaljnje odločanje in ukrepanje, nudili so prostor za izvajanje dejavnosti Policije in ekipe za Psihosocialno pomoč Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Ljubljana.
Plaketa je iskrena zahvala in tudi spodbuda celotni ekipi LPP, d. o. o., za preteklo in nadaljnje aktivno vključevanje v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, za požrtvovalno in predano nudenje pomoči občankam in občanom ter za nudenje podpore službam zaščite, reševanja in pomoči MOL.

Plaketo za uspešno delo in sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči  je prejel Cveto Šumec, dolgoletni poveljnik Gasilske zveze Ljubljana

foto

Cvetko Šumec je zahtevne naloge in odgovornosti v Javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana začel opravljati leta 1998, ko je po 17 letih operativnega dela v PGD Vižmarje Brod prevzel poveljstvo sektorja Vižmarje. Skrbel je za povezovanje osmih prostovoljnih gasilskih društev, njihovo usposabljanje in skladen razvoj. Iz tega obdobja velja poudariti izvedbo prvega usposabljanja v MOL, v Šentvidu, na temo množičnih nesreč z uporabo radijskih zvez, po sistemu, ki je v uporabi še sedaj.
Od leta 2003 do leta 2008 je gospod Šumec opravljal naloge podpoveljnika GZ Ljubljane, v tem času se je, poleg izvajanja nalog, ki so samo po sebi umevne za njegovo funkcijo, skupaj s sotovariši lotil načrtovanja in organizacije izvedbe izdelave vozila za zveze. Vozilo je bilo predano v uporabo javni gasilski službi leta 2009, še vedno je popolnoma funkcionalno, znano je kot vozilo Enote za podporo vodenju ali EPV.
Prav ta enota je, skupaj z vozilom, odigrala izredno pomembno vlogo pri večjih intervencijah ob požarih, iskanjih pogrešanih oseb, masovnih in naravnih nesrečah v Ljubljani, Sloveniji in tudi v tujini.
Leta 2008 je bil izvoljen za poveljnika Gasilske zveze Ljubljana, funkcijo je opravljal dva mandata, do leta 2018. Tako kot je skrbel za društva v sektorju v času, ko je poveljeval temu sektorju, je v teh mandatih skrbel za usklajen razvoj 35 prostovoljnih gasilskih društev, za racionalno nabavo opreme, za usposobljenost za opravljanje dodatnih nalog in tudi za načrtovanje in realizacijo načrtov pri nakupu opreme za te naloge. Posebej veliko dela in truda je vložil v realizacijo projekta »Voda«, s katerim so številna prostovoljna gasilska društva pridobila izredno kvalitetno opremo za reševanje na vodi in iz nje. Pomembno vlogo je odigral pri krepitvi sodelovanja in skupnem izvajanju nalog Gasilske brigade Ljubljana in društev Gasilske zveze Ljubljana ter pri oblikovanju in realizaciji postopkov aktiviranja.
Sodeloval je in vodil odziv gasilskih enot pri več nesrečah, kot so bile poplave v letih 2010 in 2014, žled leta 2014, večkratna neurja, iskalne akcije pogrešanih oseb ter seveda večji požari na območju Mestne občine Ljubljana.
Deloval je kot član operativnega vodstva in operativni vodja ali tudi organizator misij: Kras, Železniki, Mozirje, BiH (Bijeljina), Srbija.
Vodil je toliko usposabljanj in seminarjev, da jih je nemogoče prešteti.
Prav tako je tudi dolgoletni član poveljstva Javne gasilske službe in Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL.
Njegov čut za sočloveka se je morda še najbolje pokazal v dveh primerih: leta 2014, ko je bil med pobudniki zbiranja pomoči za gasilca, ki je pri opravljanju naloge pri reševanju ob žledu utrpel hudo poškodbo, in lani, ko je bil pobudnik in uresničevalec aktivnosti, s pomočjo katerih se bistveno lažje in hitreje odpravljajo posledice nesreče, ko je v prednovoletnem času članu gasilske organizacije pogorela hiša.
Vsak človek si v življenju začrta neko smer in pusti v življenju soljudi sled svojega bivanja, svojih dejanj. Za razvoj področja zaščite in reševanja, še posebej javne gasilske službe, je smer, ki jo zarisuje gospod Šumec, pomembna in dokazano učinkovita, tudi zato, ker je zarisana na listu sodelovanja med predanimi člani sil zaščite, reševanja in pomoči, na medsebojnem spoštovanju in želji po razvoju področja. Sledi, ki jo gospod Šumec pušča za seboj že dolga leta, je vredno slediti, saj vodi v razvoj področja, v neštete priložnosti za doživetja uspeha in ponosa nad doseženim.

Zahvalna listina za ekipo I. čete Gasilske brigade Ljubljana

foto

»Ljudje na prvem mestu, ljudje na pravem mestu!« je slogan, ki predstavlja vrednote, poslanstvo in vizijo Gasilske brigade Ljubljana. Gasilci se pri svojem delu neprestano soočajo z izzivom reševanja življenj. In neizmerno zadovoljstvo je, ko je reševanje uspešno.
Bil je četrtek, 30. maja, in ta dan so gasilci prve izmene že posredovali pri dveh prometnih nesrečah, pri obeh na srečo brez hujših posledic. Okrog pol četrte ure popoldan je prišel klic, da je iz 7. nadstropja stolpnice neka oseba padla na nadstrešek. Oseba je namreč med pomivanjem okna omahnila v globino, dva študenta sta ji takoj priskočila na pomoč in poklicala na številko 112. Sledila je aktivacija gasilcev, reševalcev in zdravnikov.
Odziv je bil takojšen, po dveh minutah so bili gasilci že na kraju nesreče, saj se je nesreča na srečo zgodila v njihovi neposredni bližini.
Čeprav je bilo realno pričakovati najslabši izid, se gasilci s tem niso sprijaznili. Poškodovanca so takoj pričeli oživljati in ga oskrbovati za transport v bolnišnico. Njegovo življenje je dolgo viselo na nitki, a je zaradi svoje močne volje do življenja preživel. Po večmesečni rehabilitaciji je obiskal ekipo, ki je bila takrat ključna, da se je vse srečno izteklo. Zahvalil se ji je za opravljeno delo z besedami: »Hvala, ker ste!« Danes oseba uspešno nadaljuje študij in je aktivna v domačem prostovoljnem gasilskem društvu.
Dejstvo je, da je bila tokrat tudi oskrba na terenu eden od ključnih dejavnikov uspeha. Vzrok, da je celotna ekipa delovala usklajeno, je vsekakor neprestano in strokovno usposabljanje gasilcev. Le tako lahko zmagamo v borbi za življenje!
V tej borbi je sodelovala ekipa I. čete Gasilske brigade Ljubljana v sestavi Gorazd Breskvar, Jože Gradišar, Sandi Mostar, Peter Nose, Luka Elsner, Matija Grčar, Franc Skok in Rok Filip.

Nagrajeni tudi sodelavci Mestne uprave

foto

Vodja Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo MOL mag. Robert Kus je prejel plaketo civilne zaščite za posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah.
Srebrni znak civilne zaščite je za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči prejel Janez Igličar, bronastega pa Luka Novak in Matjaž Kokalj. Vsi trije so sodelavci iz Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo MOL.

Preberite tudi: