sreda, 16. 2. 2022

Projekti 2021: nizke gradnje

V letu 2021 smo v Ljubljani izvedli številne prenove cest, javnih površin in infrastrukture, pri čemer smo posebno pozornost posvetili tudi zagotavljanju varnih in udobnih površin za kolesarje in pešce ter ozelenitvi prenovljenih območij.

Cisto zate Logotip 8

Rekonstrukcija Ceste na Brdo in Ceste na Bokalce z obnovo obstoječe komunalne infrastrukture

prenovljena cesta na brdo

 • Prenovili smo Cesto na Brdo in Cesto na Bokalce na odseku med Potjo rdečega križa in Domom starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik;
 • Obnovili smo vse obstoječe komunalne vode in na območju Brda zgradili približno 1.200 metrov novega vodovoda in obnovili hišne priključke;
 • delna obnova meteorne kanalizacije in izgradnja drenaže bo izboljšala odvajanje padavinskih voda na območju;
 • na Cesti na Brdo smo izvedli širši hodnik za pešce;
 • na Cesti na Bokalce smo za večjo varnost v prometu izvedli dve fizični oviri za umirjanje prometa; z novo prometno ureditvijo smo pridobili prostor za obojestranski kolesarski pas;

prenovljena cesta na bokalce

dodatno:

 • obnovili smo še odsek Brdnikove ceste od Ceste na Bokalce do Legatove ulice v dolžini približno 250 metrov, skupaj s stranskimi ulicami (Zadnikarjeva ulica in delno ulica Na tezi); obnovo Brdnikove ulice ter priključnih ulic na odseku od Tehnološkega parka do priključka z Legatovo ulico smo sicer izvedli že leta 2020, ko smo zgradili javno kanalizacijo za komunalne odpadne vode in meteorne vode, uredili javno razsvetljavo in prenovili ceste na območju;
 • uredili smo slepi krak Ceste na Bokalce pri h. š. 20D, 20E, 20F in Ceste na Bokalce od mostu čez avtocesto proti gradu Bokalce.

Projektant ureditve: LUZ, d.d.
Izvedba gradnje: Prenova - Gradbenik d.o.o. in KGG d.o.o.
Vrednost: 1.361.335 EUR brez DDV (+ Brdnikova, 2021: 180.000 EUR)

Rekonstrukcija ceste na Poljane

prenovljena cesta na poljane

 • Obnovili smo dotrajano vozišče Ceste na Poljane na odseku od križišča z Ulico Jožeta Jame na južnem delu do Ulice bratov Komel na severnem delu, v dolžini približno 720 metrov;
 • v celoti smo uredili odvodnjavanje meteorne vode, zamenjali obstoječo cestno razsvetljavo,
 • zgradili smo površine za pešce, ki jih prej ni bilo, in razširili vozišče ceste, ki je sedaj primerno široko za srečanje dveh vozil;
 • izvedli smo fizične ovire za umirjanje prometa (grbine), s čimer smo izboljšali razmere za varnost v prometu.

Projektant ureditve: Dromos d.o.o.
Izvedba gradnje: Komunalne gradnje d.o.o.
Vrednost: 220.696 EUR brez DDV

Obnova prometne in komunalne infrastrukture z zunanjo ureditvijo na Cesti španskih borcev

 prenovljena cesta spanskih borcev

 • Obnova prometne in komunalne infrastrukture z zunanjo ureditvijo na območju Ceste španskih borcev je potekala v sklopu projekta prenove obstoječega naselja na tej lokaciji, ki ga izvaja Javni stanovanjski sklad MOL;
 • na območju smo uredili meteorno kanalizacijo in obnovili vodovod, plinovod, prestavili smo električna omrežja, sanirali brežine ter uredili javne površine;
 • ob novi krožni poti je urejeno vzdolžno parkiranje za prebivalce naselja in obiskovalce; notranjost naselja je po novem zaprta za motorni promet (razen za intervencijo);

dodatno:

 • v okviru prenove smo uredili novo večje otroško igrišče ter športno igrišče;
 • uredili smo zelene površine in pripravili teren za vrtičke;
 • odstranili smo okoli 450 m3 poprej nelegalno odloženih komunalnih in gradbenih odpadkov.

Projektant ureditve: Boštjan Račič s.p., tehnično svetovanje in projektiranje
Izvedba gradnje: KGG d.o.o.
Vrednost: 1.754.166 EUR brez DDV

Ureditev kolesarskih in peš površin na Dunajski cesti

prenovljena dunajska cesta

 • Izvedli smo prenovo odseka od Obvozne ceste do križišča z Vilharjevo cesto in trajnostno usmerjeno preoblikovanje Dunajske ceste v moderno mestno arterijo;
 • uredili smo nove, varnejše in udobnejše kolesarske steze in površine za pešce ter avtobusna postajališča (dodali dve novi – Stara Ježica);
 • obnovili smo talno in horizontalno prometno signalizacijo, semaforizacijo, javno razsvetljavo, odvodnjavanje;
 • izvedli smo ločitveni detajl med voziščem in mešanimi površinami na odseku med Ruskim carjem in obračališčem Ježica za večjo varnost in udobje kolesarjev; namestili smo dva nova kolesarska števca pri AMZS;
 • vzpostavili smo rumeni pas namesto vzdolžnih parkirnih mest nasproti GR;
 • za umirjanje prometa smo zožili smo vozišče in na več mestih zvišali prehode za pešce;
 • izboljšali smo razmere za rast obstoječim drevesom in zasadili 79 novih

kolesarske povrsine na Dunajski cesti

Projektant ureditve: PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

Izvedba gradnje: Trgograd d.o.o., partnerja pri gradnji sta podjetji Komunalne gradnje d.o.o. in Prenova - Gradbenik d.o.o.
Vrednost: 5.360.737 EUR brez DDVUreditev kolesarskih in peš površin sodi v projekt ureditve kolesarske mreže v MOL, podprt z mehanizmom CTN.

Rekonstrukcija Kajuhove ulice v tripasovnico med Letališko cesto in Šmartinsko cesto, vključno z obema križiščema

kajuhova ulica

 • Na odseku Kajuhove ulice med Letališko in Kavčičevo ulico smo uredili štiripasovno cesto; od Kavčičeve do Šmartinske ceste smo jo spremenili iz dvopasovnice v tripasovnico (dva vozna pasova proti Šmartinski cesti in en vozni pas proti Letališki cesti;
 • v križišču Kajuhove ulice in Letališke ceste je po novem urejen pas za zavijanje desno iz Kajuhove ulice na Letališko cesto;
 • uredili smo obojestranski pločnik, kolesarsko stezo oziroma pas s posebno robno označitvijo za večjo varnost;
 • ulica je dobila novo javno razsvetljavo in deset novih dreves.

Projektant ureditve: Krajinaris d.o.o.
Izvedba gradnje: KPL d.o.o
Vrednost: 2.059.695 EUR brez DDV

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Logo EKP strukturni in investicijski skladilogo Ministrstvo za infrastrukturo

Rekonstrukcija 2. faze Letališke ceste - navezava na obvoznico

letaliska cesta

 • Končali smo drugo fazo prenove Letališke ceste, kjer smo uredili nove kolesarske in pešpoti na mestih, kjer še niso bile izvedene v okviru prejšnjih faz;
 • cesto smo v prejšnjih letih po posameznih odsekih že prenovili; v letu 2021 je potekala tudi rekonstrukcija priključka Letališke ceste na ljubljansko obvoznico (DARS);
 • namestili smo tudi most za pešce in kolesarje preko obvoznice.

Projektant ureditve: Krajinaris d.o.o.
Izvedba gradnje: KPL d.o.o
Vrednost: 1.097.118 EUR brez DDV
Projekt »DRR-MOL-Letališka cesta« poteka v okviru Dogovora za razvoj Osrednjeslovenske razvojne regije, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Logo EKP strukturni in investicijski skladilogo Ministrstvo za infrastrukturo

Ureditev Lončarske steze in ulice Na Stolbi s komunalno infrastrukturo

prenovljena loncarska steza

 • Uredili smo del Lončarske steze in ulice Na Stolbi na severnem delu Grajskega griča v Ljubljani;
 • obnovili smo komunalno infrastrukturo (meteorna kanalizacija, kanalizacija za komunalne odpadne vode, javni vodovod) ter javno razsvetljavo;
 • površine smo tlakovali z granitnimi kockami, skladno z zahtevami ZVKDS;
 • na Stolbi smo ponovno vzpostavili tlakovano vozišče z granitnimi kockami s sredinsko muldo (vključno z delom, kjer je bil prej makadam) ter uredili parkiranje;
 • novi oporni zidovi so na novo ozelenjeni, okolico smo zapolnili z grmovnicami in drevesi.

Projektant ureditve: ATELIERarhitekti d.o.o.
Izvedba gradnje: KPL d.o.o. s partnerjema Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje d.o.o. in PZG d.o.o.
Vrednost: 989.389 EUR brez DDV

Ureditev Hribarjevega nabrežja in Židovske ulice od Zlate ladjice do Dvornega trga

jurcicev trg

 • Obnova je obsegala območje od Novega trga do Zlate ladjice, Jurčičev trg z Židovsko ulico in Hribarjevim nabrežjem do Židovske steze ter Hribarjevo nabrežje od Čevljarskega mostu do Dvornega trga;
 • obnovili smo kanalizacijo in plinovod ter položili tlak iz granitnih kock v vzorcu valovnice, ki se nadaljuje od Novega trga v smeri Jurčičevega trga;
 • območje smo dodatno ozelenili s štirimi platanami in vrbo;
 • na Jurčičevem trgu smo obnovili historičen tlak z motivom romba (Plečnikova zasnova iz leta 1929), uredili odvodnjavanje in nivojsko uskladili del pred stavbami na trgu;
 • na delu Hribarjevega nabrežja smo obnovili tlak, zamenjali klopi in litoželezne rešetke okoli obstoječih dreves ter uredili javno razsvetljavo.

Projektant ureditve: Atelje Vozlič d.o.o.
Izvedba gradnje: KPL d.o.o s partnerjem PZG d.o.o.
Vrednost: 790.670 EUR brez DDV

Obnova vodovoda, kanalizacije in plinovoda ter rekonstrukcija ulice pod Topoli

pod topoli

 • Izvedli smo rekonstrukcijo cestišča s sočasno obnovo vodovoda in kanalizacije na ulici Pod topoli v Murglah;
 • z različnimi izboljšavami smo zagotovili tudi boljšo varnost v promet: obnovili in razširili smo pločnike ter izvedli dvige križanj pešpoti z voziščem (hitrostne ovire);
 • pri prenovi vozišča smo uredili še mesta za zabojnike za odpadke in vzdolžna parkirna mesta.

Projektant ureditve: Boštjan Račič s.p., tehnično svetovanje in projektiranje
Izvedba gradnje: Kostak d.d.
Vrednost: 318.016 EUR brez DDV

Rekonstrukcija Tavčarjeve ulice na odseku med Komenskega in Trdinovo ulico ter rekonstrukcija Miklošičevega parka

Tavcarjeva cesta

 • Uredili smo Tavčarjevo ulico in Miklošičevev park, vključno s križiščema Tavčarjeve z Miklošičevo cesto in Cigaletovo ulico;
 • projekt prinaša izboljšave predvsem za pešce, kolesarje in uporabnike javnega prometa, obnovili pa smo tudi vozišče;
 • prenovili smo ploščad pred sodno palačo in jo ozelenili;
 • pomembna pridobitev je krožišče na stiku Dalmatinove ulice, Ulice Komenskega, Kolodvorske in Tavčarjeve ulice, ki nadomešča trikotno križišče ter omogoča boljši pretok prometa in vodenje kolesarjev;
 • uredili smo taktilne poti za slepe in slabovidne;
 • postavili smo 68 novih stojal za kolesa in uredili parkirna mesta za električna vozila;
 • na križiščih z Miklošičevo in Cigaletovo ulico smo za boljšo varnost v prometu nadvišali prehode za pešce, robnike med pločnikom in cestiščem Tavčarjeve ulice med njima pa smo izvedli v ravni vozišča za boljšo dostopnost predvsem za osebe z oviranostmi;
 • v Miklošičevem parku smo uredili tlake, zelene površine in javno razsvetljavo ter namestili novo ulično opremo.

Projektant ureditve: Krajinaris d.o.o. (prometna ureditev) in Medprostor, arhitekturni atelje, d.o.o., (ureditev parka in ploščadi pred sodno palačo)
Izvedba gradnje: PZG d.o.o.
Vrednost: 1.084.861EUR brez DDV

Rekonstrukcija Trga MDB s pripadajočimi križišči

trg MDB

 • Območje prenove zajema severni in južni del Trga mladinskih delovnih brigad ter rekonstrukcijo križišč Aškerčeve in Prešernove ceste, Prešernove in Rimske ceste ter križišče Aškerčeve, Tržaške, Bleiweisove ceste in Groharjeve ulice;
 • obnovili smo vodovod, plinovod in javno razsvetljavo;
 • uredili smo parkovne tlakovane in zelene površine, zasadili 18 novih dreves in namestili urbano opremo;
 • vzpostavili smo nove, bolj kakovostne površine za pešce in kolesarje; z ureditvijo površin med posameznimi deli v skoraj isti ravnini in z nizkimi robniki smo omogočili udobno premikanje med posameznimi točkami tudi za osebe z oviranostmi;
 • v okviru prenove smo junija 2021 postavili spomenik Braniteljem mesta Ljubljane 1991;
 • območje bo urejeno kot območje za pešce (omejitev dostopa motornim vozilom);

dodatno:

 • poleg navedenih križišč okoli Trga MDB, kjer so več prostora dobili predvsem pešci in kolesarji, smo prenovili tudi Groharjevo ulico, vključno s križiščem z Jamovo cesto;
 • na novo smo izvedli asfaltno konstrukcijo in odvodnjavanje meteornih vod, uredili vodenje slepih in slabovidnih, obnovili označbe kolesarskih pasov ter v križišču z Jamovo cesto na novo zasnovali udobnejše vodenje kolesarjev.

Projektant ureditve: Medprostor, arhitekturni atelje, d.o.o., in arhitekt Gregor Rihar
Izvedba gradnje: KPL d.o.o. skupaj s PZG d.o.o
Vrednost: 2.754.402 EUR brez DDV

Ureditev javnih prometnih in kolesarskih površin na Tržaški cesti

prenovljena trzaska cesta

 • Izvedli smo celovito prenovo ceste od Trga mladinskih delovnih brigad do priključka na parkirišče P+R Dolgi most;
 • obnovili smo komunalno infrastrukturo;
 • uredili smo povezane, prijetnejše in varnejše površine za pešce in kolesarje, prenovljena avtobusna postajališča;
 • vzpostavili smo kakovosten javni prostor in poskrbeli za dodatno ozelenitev;
 • zasadili smo 249 novih dreves;

dodatno:

 • uredili smo površine za pešce in kolesarje na Šestovi ulici od Tržaške ceste do križišča s Cesto v Rožno dolino in s cestama Rožna dolina, cesta II, in Rožna dolina, cesta III;
 • v križišču smo izvedli posebne ločilne prometne otoke (prvi primer take ureditve v Ljubljani) in grbino na ulici Rožna dolina, cesta III, s čimer smo prispevali k umirjanju prometa in izboljšali varnost.

Projektant ureditve: LUZ, d.d.
Izvedba gradnje: Prenova – Gradbenik d.o.o. in PZG d.o.o
Vrednost: 3.550.000 EUR brez DDV (+ Šestova ulica: 63.722 EUR)
Ureditev na Tržaški cesti sodi v projekt ureditve kolesarske mreže v MOL, ki je podprt z mehanizmom CTN.

 Ureditev ulice Bežigrad in Jakšičeve ulice

ulica bezigrad

 • Uredili smo bolj kakovostne, prijetne in varne površine za pešce in kolesarje;
 • obnovili smo dotrajano vozišče;
 • za boljšo varnost v prometu smo uvedli „cono 30“ ter na priključnih cestah nadvišali prehode za pešce;
 • postavili smo dve novi avtobusni postajališči z nadstrešnicami;
 • uredili smo križišče Staničeva–Hranilniška–uvoz do Lidla;
 • zamenjali smo prej neučinkovito javno razsvetljavo;
 • ohranili smo obstoječ drevored in zasadili osem novih platan;
 • prenovili smo tudi Jakšičevo ulico, kjer se prometna ureditev ni spremenila.

Projektant ureditve: K projekt L d.o.o. Ljubljana
Izvedba gradnje: PZG d.o.o., s partnerjema KPL d.o.o., in Kostak d.d.
Vrednost: 1.383.673 EUR brez DDV

Rekonstrukcija vodovoda, kanalizacije in ceste V Murglah

v murglah

 • Izvedli smo rekonstrukcijo vodovoda, kanalizacije in površine ceste V Murglah na odseku od Ceste v Mestni log do hišne številke V Murglah 76, v dolžini 400 metrov;
 • uredili smo površine za pešce, parkirna mesta, hitrostne ovire in javno razsvetljavo ter tako izboljšali varnost v prometu in uredili prijetnejše površine.

Projektant ureditve: Boštjan Račič s.p., tehnično svetovanje in projektiranje
Izvedba gradnje: KPL d.o.o. s partnerjema PZG d.o.o. in Nigrad d.o.o.
Vrednost: 608.000 EUR brez DDV

Povezovalni vodovod Volavlje–Janče, vodovod Dolgo Brdo ter vodovod na Javoru

cesta Javor - Ravno Brdo

 • Zgradili smo povezovalni vodovod vodohran (VH) Volavlje–VH Janče v dolžini več kot 2,5 kilometra, obnovili oba vodohrana in del vodovoda VH Janče–VH Gabrje v skupni trasi z vodovodom Volavlje–Janče;
 • v letih 2020 in 2021 so bile na vodovodnem sistemu Javor izvedene obnove vodovodnih vrtin Javor, vodohrana Javor – vas in vodovoda Javor – vrh;
 • obnovili smo vodovod Dolgo Brdo, hišne priključke in namestili hidrante;
 • Izvedli smo rekonstrukcijo vodovoda na Malem Lipoglavu.

Dodatno:

 • uredili smo cesto Javor–Ravno Brdo v dolžini dveh kilometrov, ki vključuje izgradnjo ceste, prepustov, elementov odvajanja meteornih vod, ureditev brežin;
 • obnovili smo del ceste Volavlje–Tuji Grm;
 • prenovili smo odsek ceste Gabrje–Janče pri podružnični šoli;
 • asfaltirali smo cesto skozi vas Dolgo Brdo.

Izvedba gradnje: Komunalne gradnje d.o.o. in Prenova – Gradbenik d.o.o.; ureditev cest: KPL d.d.
Vrednost: cca. 1,6 milijona evrov EUR brez DDV (za vse navedene projekte skupaj)
Projekt je delno sofinanciran iz sklada EKSRP.

Projekt Čisto. Zate: Odvajanje in čiščenje na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL

Območje 14 Sibirija – prvi del

Cesta dveh cesarjev

 • V okviru projekta Čisto.Zate.: Odvajanje in čiščenje na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL smo obnovili Cesto dveh cesarjev na odseku od Barjanske ceste do Ceste v Mestni log;
 • poleg fekalne in meteorne kanalizacije smo uredili tudi javno razsvetljavo, plinovod in kabelsko kanalizacijo;
 • na obeh straneh ceste sta nova kolesarska steza in pločnik ter avtobusna postajališča;
 • na mestu nekdanjega križišča Ceste dveh cesarjev in ceste v Mestni log smo uredili krožišče, ki bo pripomoglo k boljši pretočnosti prometa;
 • za večjo varnost v prometu smo izvedli več ukrepov za umirjanje prometa – štiri grbine, dva sredinska otoka in namestili stacionarne merilnike hitrosti;
 • zasadili smo 68 novih dreves;
 • uvedli smo novo avtobusno linijo LPP 16 Črni log–Opekarska.

Projektant ureditve: Krajinaris d.o.o.
Izvedba gradnje: Komunalne gradnje d.o.o.
Vrednost: 4.650.636 EUR brez DDV (za cesto, meteorno in fekalno kanalizacijo ter plin)
Celotna vrednost projekta Čisto.Zate., ki se financira iz kohezijskih, državnih in občinskih sredstev, je 111.167.201 evrov brez DDV.

Druga območja

 • Območje 29 Cesta Andreja Bitenca: Cesta Andreja Bitenca v priključku z Regentovo, Ulica 4. julija
 • Območje 3.1. Polje vzhod: Zadobrovška cesta, Milčetova pot, del Vevške ceste
 • Območje 3.2. Polje zahod: ceste Polje XVI, XXII, XXVIII, XXX, XXXII, XXXVI, XXXVIII, XLIV, XLVI in Rjava cesta
 • Območje 34 Medveščkova ulica: Medveščkova in Pipanova ulica
 • Območje 10 Slape: V Zalar, V Toplice s stranskima odcepoma, Balinarska pot
 • Območje 11 Vevče: Vevška cesta s stranskim odcepom, del Cimermanove ulice, V Sige, Anžurjeva ulica, del Kašeljska cesta, Ob Studencu
 • Območje 18 Zadobrova: Cesta na Ježah, Cesta na Kope, Sončna pot s stranskim odcepom
 • Območje 31 Novo Polje: Novo Polje cesta XII - odcep 1, 2, 3, 4 in 5, Novo Polje cesta XVI - odcep 1, 2 in 3, Novo Polje cesta XXI - odcep 1 in 2, Novo Polje cesta XXIII, Cesta v Zajčjo dobravo - odcep 1

Vrednost: cca. 3,6 milijona EUR (za vse navedene projekte skupaj)
Celotna vrednost projekta Čisto.Zate., ki se financira iz kohezijskih, državnih in občinskih sredstev, je 111.167.201 evrov brez DDV.

Obnova fontan v Tivoliju 

Fontana Deček s skledo in vodnjak Žabica

Obnovili smo fontano Deček s skledo in vodnjak Žabica v Tivoliju;
vodnjak Žabica: poškodovano žabjo glavo smo odstranili in domodelirali; uredili smo kamniti prelivni bazen in namestili nove prane plošče;
Fontana Deček s skledo: očistili smo fontano in kip dečka, naredili nov priključek na vodovod, zgradili novo strojnico, očistili granitne kocke, utrdili podlago in uredili okolico.

Vrednost: cca. 60.000 EUR brez DDV (za obe obnovi skupaj)

Zamenjava tekočih stopnic v Plavi laguni pri tržnici

prenovljene tekoce stopnice

Obnovili smo tekoče stopnice v Plavi laguni;
menjava je potekala po posebnem postopku, edinstvenem za slovenski prostor, imenovanem In-Truss – na lokaciji, brez posega v konstrukcijo;
Ljubljana je prvo mesto v tem delu Evrope, v katerem so uporabili tak način sestave in vgradnje stopnic.

Izvedba del: Schindler Slovenija d.o.o
Vrednost: 320.000 EUR brez DDV

Preberite tudi: