torek, 31. 1. 2023

Razpis za podelitev najvišjih priznanj MOL

V petek, 3. februarja 2023, bomo objavili javni razpis za zbiranje prijav za podelitev najvišjih priznanj Mestne občine Ljubljana. Do petka, 3. marca 2023, bomo tako zbirali pobude za podelitev nagrade in plakete glavnega mesta Ljubljana. Pobude za podelitev naziva častni meščan in častna meščanka zbiramo skozi vse leto, zato je pobudo mogoče oddati tudi v času objave razpisa za podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana.

Za podelitev naziva častnega meščana in meščanke v tekočem letu se upoštevajo pobude, prispele do 31. marca.

Naziv častna meščanka in častni meščan 

Naziv častna meščanka in častni meščan je najvišje priznanje Mestne občine Ljubljana, ki ga prejmejo posamezniki, zaslužni za ugled, pomen in razvoj Mestne občine Ljubljana ter za razvoj njenih dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov.

Kriterij za podelitev naziva so izjemni dosežki življenjskega dela, ki ga odlikujejo vizionarstvo, odličnost, dobrobit, sodelovalnost ali skrb za blaginjo v Mestni občini Ljubljana ali promocijo Mestne občine Ljubljana.

Nagrada glavnega mesta Ljubljana

Nagrado glavnega mesta Ljubljana prejmejo posamezniki ali skupine in pravne osebe, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.

Kriteriji za podelitev nagrade so pomembni dosežki življenjskega dela z vseh področij, prispevek k razvoju, ugledu in dobrobiti MOL ter k prepoznavnosti mesta doma in v tujini.

Plaketa glavnega mesta Ljubljana

Plaketo glavnega mesta Ljubljana prejmejo posamezniki, skupine in pravne osebe, ki so s posebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v daljšem časovnem obdobju pomembno prispevali h kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju MOL, ki imajo posebne zasluge za razvijanje in utrjevanje sodelovanja med MOL in drugimi občinami. Prejmejo jo tudi posamezniki za izkazano posebno požrtvovalnost, nesebičnost in pogum, prijateljska, pobratena in druga mesta in občine, pravne osebe ter posamezniki iz Republike Slovenije in tujine, ki so posebno zaslužni za razvijanje in utrjevanje prijateljskega sodelovanja z MOL, posamezniki, skupine in pravne osebe za dosežke na humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem in kulturno-umetniškem področju ter za trajnostni razvoj MOL ter donatorji za humanitarno, znanstveno-raziskovalno, kulturno-umetniško področje in trajnostni razvoj MOL.

Preberite tudi: