sreda, 3. 1. 2024

Reorganizacija javnih vrtcev v Ljubljani

Začeli smo s postopkom reorganizacije javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana in pripravo koncepta optimizacije poslovanja javnih vrtcev, katerega namen je vzpostavitev nove organizacije, ki bo prevzela določene podporne procese na enem mestu ter tako poenotila in poenostavila način izvedbe teh procesov za vse ljubljanske javne vrtce v smislu posodobitev in poenotenja dela ter modernizacije izvedbe administrativnih procesov za strateške ter poslovne in dejavnosti skupnega strokovnega pomena.

S tem bomo zagotovili, da bodo vsi sodelavci ohranili delovna mesta, med drugim pa tudi boljšo organiziranost mreže spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 10. seji, ki je bila 18. decembra 2023, sprejel Sklep o nameri reorganizacije javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana, v katerem je s 1. januarjem 2025 predlagana statusna sprememba javnih vrtcev v smislu njihove združitve v en javni zavod na način, da pomeni združitev varen prehod za zaposlene ter neprekinjeno izpolnjevanje vseh potreb in pogojev za nemoteno opravljanje dejavnosti in zagotavljanje kakovosti storitev javnih vrtcev po združitvi v okviru enega javnega zavoda, ki bo pravni naslednik 23 javnih vrtcev MOL. Z združitvijo, ki jo opisujemo v nadaljevanju, ne prihaja do sprememb za starše in otroke glede postopka vpisa otroka v izbrani vrtec ter programa dela vrtca, ki bo sedaj imel status organizacijske enote znotraj zavoda in ga bodo strokovno in pedagoško še naprej vodili ravnatelji vrtcev.

Izboljšanje kakovosti

S spremembami organizacije želimo še izboljšati kakovost na vseh področjih in za vse deležnike, tako za sodelavce, ravnatelje, starše in otroke, kot tudi za Mestno občino Ljubljana. Doseči želimo optimizacijo poslovnih procesov s podpornimi službami in povečati učinkovito poslovanje tudi z razbremenitvijo ravnateljev v poslovodnem delu, da se bodo v prihodnje lahko bolj posvetili pedagoškemu strokovnemu delu ter komuniciranju s sodelavci, starši in otroki. V vseh vrtcih bomo še naprej spodbujali in krepili strokovno avtonomijo vrtca in kakovostni program za otroke, kot to poteka že sedaj.
Pri pripravi spremembe smo pregledali več možnosti, zlasti smo se zgledovali po že uveljavljenih rešitvah na področju centrov srednjih šol, kar ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo in izobraževanje, že vrsto let uspešno implementira po celotnem področju Slovenije. Predvidena je ustanovitev javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center predšolske vzgoje in izobraževanja Mestne občine Ljubljana (krajše Center PRVI Ljubljana), v katerega se združi vseh 23 vrtcev. Ta bo omogočala ohranitev identitete in programske usmerjenosti posameznega vrtca (ta postane organizacijska enota zavoda), ki ga še naprej strokovno vodi ravnatelj vrtca.
Trenutna organizacijska struktura je v vseh vrtcih primerljiva in vsebuje posamezne organizacijske službe – administrativno-računovodsko službo, svetovalno službo in tehnično službo – ter posamezne enote vrtcev, pod katere spadajo še posamezne lokacije. Predmet posodobitve in poenotenja so delovna mesta, vezana na splošne in strateške dejavnosti v administrativno-računovodskih službah ter službah za koordinacijo skupnih strokovnih nalog.
Predlagana reorganizacija pomeni, da je nov zavod samostojna pravna oseba, kjer so združene nekatere funkcije in deluje kot nosilec določenih storitev, posamezni vrtci pa v okviru notranje organizacije delujejo kot organizacijske enote zavoda. Takšna organiziranost omogoča največji potencial za dvig kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela, poenotenje izvajanja podpornih procesov in uporabe informacijske tehnologije ter največji potencial za povečanje transparentnosti dela na vseh področjih.
Glede na to, da bodo vsi javni vrtci nadaljevali delo v okviru novega zavoda kot enote tega zavoda, torej se jih ne ukinja kot dejavnost, le reorganizira se njihov pravni status, smo na MOL to prepoznali skupaj z javnimi vrtci kot najbolj ustrezno rešitev, s katero lahko kljub vse večjemu pomanjkanju kadrov in drugih izzivov zagotavljamo visok in poenoten standard kakovosti izvajanja programa vzgoje in izobraževanja za predšolske otroke v Ljubljani.

Sodelujte v javni razpravi

Podrobnejša obrazložitev namere je objavljena na naši spletni strani (gradivo za 13. točko), do 31. januarja 2024 pa poteka tudi javna razprava o omenjeni nameri. Vaše pobude in vprašanja lahko posredujete na e-naslov centerprvi@ljubljana.si, kjer jih bomo obravnavali in odgovore posredovali javnosti.

Preberite tudi: