torek, 28. 12. 2021

Rešujemo dolgoletni spor na območju Šišenske soseske 6

V Mestni občini Ljubljana rešujemo dolgoletni spor na zemljiščih med Vodnikovo ulico, Adamičevo in Celovško cesto. Hkrati poteka na parcelah, na primer Adamičeva 1, postopek na podlagi Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine (ZVEtL-1). Postopek še ni zaključen, je pa možnost dodatne pozidave v dokumentiranem projektu predvidel že arhitekt Ilija Arnautović ob načrtovanju cele soseske v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

Ob četrtih spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID smo dobili v obravnavo pobudo zasebnega lastnika zemljišč (gospod Bojan Gjura) v območju SŠ 6, in sicer za gradnjo štirih večstanovanjskih objektov, etažnosti P+3 na zemljiščih, parc. št. 323/483, k. o. 1739-ZGORNJA ŠIŠKA; 809/237, k. o. 1738-DRAVLJE; 323/297, k. o. 1739-ZGORNJA ŠIŠKA, in 323/43, k. o. 1739-ZGORNJA ŠIŠKA (slika spodaj).

Med MOL in Gipossom, Videoartom ter Bojanom Gjuro je v teku dolgoletni sodni spor glede večjega števila nepremičnin v ljubljanski soseski med Celovško in Vodnikovo cesto v k.o. Zg. Šiška, in sicer v Mestni občini Ljubljana tožimo naštete na ničnost pogodb, na podlagi katerih so navedeni pridobili ta zemljišča. Trdimo, da bi ta zemljišča v tožbi morala biti v lasti MOL in stanovalcev - etažnih lastnikov. Navedene nepremičnine namreč predstavljajo ceste, zelenice, dovozne poti, parkirišča ipd. v soseski v velikosti približno 100.000 m2, zato so stanovalci, etažni lastniki na teh parcelah vložili tudi predloge za določitev pripadajočega zemljišča po ZVEtL v drugem postopku. Da bi prekinili dolgoletni spor in prišli do čimprejšnje rešitve, potekajo pogovori za sklenitev sodne poravnave, po kateri je gospod Gjura ponudil Mestni občini Ljubljana brezplačen prenos vseh parcel, razen štirih, ki bi ostale v lasti Bojana Gjure, nato pa bi v Mestni občini Ljubljana s stanovalci uredili tudi razmerja glede pripadajočih zemljišč k njihovim stavbam.

Dopustne okvirne meje objektov 4 vila blokov so:

  1. Vodnikova jug: 345 m2 stavbišča, cca. 10 stanovanj
  2. Vodnikova sever: 340 m2 stavbišča, cca. 10 stanovanj
  3. in 4. Adamičeva: dva objekta, vsak 175 m2 stavbišča, skupaj 350 m2, skupno 20 stanovanj

To pomeni, da bo na območju velikosti okoli 100.000 m2 zelenic, cest in potk med bloki, ki jih gospod Gjura brezplačno prenaša na MOL, dopustno na novo pozidati samo 1.035 m2 zemljišč (to so površine zelenic), kar znaša 1 % zemljišča. Skupno bo to približno 40 stanovanj (dovoljene višine P+3), kar pomeni 4.130 m2 bruto etažne površine, zato o prenaseljenosti območja ne moremo govoriti.

skica lokacij pozidave v šišenski soseski 6
Del predloga poravnave med MOL in g. Bojanom Gjuro ter lokacije, kjer so po dopolnjenem osnutku četrtih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, možne gradnje vila blokov (stavbišča z gradbeno mejo v rumeni obrobi). Podlaga: DOF (letalski posnetek, 2020), vir: MOL, GURS.

Preberite tudi: