Urbanizem

Urbanizem se ukvarja z načrtovanjem in urejanjem naselij, zlasti njihove fizične oblike, organizacije dejavnosti in rabe zemljišč na način, ki zagotavlja družben in gospodarski razvoj ter varuje okolje. To je dejavnost, ki povezuje več strokovnih področij, kot so urbanistično in prometno načrtovanje ter krajinsko in urbanistično oblikovanje. 

Urbanistično načrtovanje se ukvarja s pripravo vizije dolgoročnega razvoja mest, strategije za njihovo uresničevanje, urbanističnimi in podrobnimi načrti ter s postopki za njihovo sprejemanje. Vizije dajejo izhodišča različnim razvojnim programom, ki temeljijo na skupnih pričakovanjih in vrednotah, povezanih z razvojnimi potenciali mesta. 

Urbanistični načrti so dokumenti s pravili o ravnanju s prostorom in hkrati podlaga za različna pravna in upravna opravila, povezana z razvojem, gospodarjenjem z nepremičninami in določanjem namembnosti zemljišč. Z njimi usmerjamo zidavo stavb, oblikovanje trgov, parkov, izgradnjo ulic, cest in komunalne infrastrukture.

V zadnjem času je spremljanje teženj v prostoru, kot tudi napovedovanje in načrtovanje razvoja mest vedno bolj podprto s sodobno informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Ta nam zagotavlja boljše komuniciranje med urbanistično službo in javnostjo, tako pri pripravi kot pri sprejemanju prostorskih načrtov.  

Preberite več o mejnikih modernega urbanističnega načrtovanja Ljubljane